2017-06-26 priimtas sprendimas koreguoti teritorijos prie Svajonių g. detaliojo plano sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE SVAJONIŲ G. (BUVUSIOS PIONIERIŲ STOVYKLOS) DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2017 m. birželio 26 d. Nr. A30-1876

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 494 „Dėl teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano tvirtinimo“ (reg. Nr. 553) patvirtinto detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu: nekeičiant sklypo Smilgų g. 4 (kadastro Nr. 0101/0012:150) ribų, ploto ir paskirties, pakeisti komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų užstatymo tipą ir nustatyti užstatymo intensyvumą, tankį, pastatų aukštį, aukštų skaičių bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė


PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m. birželio 26 d.

įsakymu Nr. A30-1876

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: sklypas Smilgų g. 4 (kad. Nr. 0101/0012:150) Antakalnio seniūnija, Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 854 kv. m.

3.Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: 2017-05-23 d. prašymas Nr. A50-16550/17.

5. Planavimo uždaviniai: Numatoma koreguoti Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2000-02-11 sprendimu Nr. 494 patvirtinto Teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano sprendinius: nekeičiant sklypo Smilgų g. 4 (kadastro Nr. 0101/0012:150) ribų, ploto ir paskirties (kita), pakeisti naudojimo būdą iš (komercinės paskirties objektų teritorijos) į (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), nustatyti žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos į vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų užstatymo tipą, užstatymo intensyvumą (iki 0,4), užstatymo tankį (iki 31 proc.), pastatų aukštį (iki 10 m.), aukštų skaičių (iki 2 aukštų). Vadovaujantis Vilniaus miesto Bendrojo plano sprendiniais (Reg. Nr. 1881) ši teritorija patenka į zoną „mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos“.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: nereikalingi.

7. Papildomi reglamentai: nenustatomi.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

9. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11.Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

13. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.

14.Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15.Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta :

Miesto plėtros departamento direktorius

Miesto vyriausias architektas Mindaugas Pakalnis