2017-06-28 priimtas sprendimas dėl Valakupių-Turniškių zonos detaliojo plano sprendinių koregavimo

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI VALAKUPIŲ-TURNIŠKIŲ ZONOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2017 m. birželio 28 d. Nr. A30-1893

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.1 ir 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1997 m. sausio 9 d. sprendimu Nr. 53V „Dėl Valakupių-Turniškių zonos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 07-124) sprendinius inicijavimo pagrindu, pakeičiant sklypo Rukeliškių g. 15 (kadastro Nr. 0101/0011:145) užstatymo tankį, pastatų aukštį, aukštų skaičių bei nustatant kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė


PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojas

2017 m. birželio 28 d.

įsakymu Nr. A30-1893

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: sklypas Rukeliškių g. 15, kad. Nr. 0101/0011:145, Antakalnio seniūnija, Vilnius. .

2. Planuojamos teritorijos plotas: 2000 kv. m.

3.Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: 2017-03-24 d. prašymas Nr. A50-9436/17.

5. Planavimo uždaviniai: Numatoma koreguoti Vilniaus m. Savivaldybės valdybos 1997-01-09 d. sprendimu Nr. 53V patvirtinto Valakupių-Turniškių zonos detaliojo plano sprendinius, nekeičiant sklypo Rukeliškių g. 15 paskirties (kita), naudojimo būdo (gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ribų ir ploto, pakeisti sklypo užstatymo tankį, pastatų aukštį (iki 10 m.), aukštų skaičių (iki 2 aukštų).

6. Papildomi planavimo uždaviniai: nereikalingi.

7. Papildomi reglamentai: nenustatomi.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: parengti sprendinių pasekmių vertinimą urbanistinės raidos, infrastruktūros, kraštovaizdžio aspektais.

9. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11.Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

13. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.

14.Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15.Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta :

Miesto vyriausias architektas

Miesto plėtros departamento direktorius Mindaugas Pakalnis