2017-07-05 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1292/17

TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIS

2017 m. liepos 5 d. Nr. A72-1292/17 (3.1.36-TD2) ,

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilniuje, kodas 188710061 (toliau – Planavimo organizatorius), atstovaujama Administracijos direktorės Almos Vaitkunskienės , veikiančios pagal Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalį, ir Marijana Babič, kodas ***, Janina Andžejevska, kodas ***, Ilona Koorits, kodas ***, Edvard Koorits, kodas ***, Ilona Kudrešova, kodas ***, Aleksandr Kudrešov, kodas ***, Ivona Poliulian, kodas ***, Oleg Poliulian, kodas ***, Marija Stankevič, kodas ***, Jadvyga Andrijevskaja, kodas ***, Anton Andrijevskij, kodas ***, Erik Andrijevskij, kodas ***, Diana Adrijevskaja, kodas ***, Julija Bogdevič, kodas ***, Artūr Aleksandr Bogdevič, kodas ***, kontaktinis adresas Salomėjos Neries g. 73-74, LT-06327, Vilniuje (toliau – Planavimo iniciatorius), veikiantys savo iniciatyva, (toliau – Šalys), susitarė ir sudarė šią sutartį.

  1. 1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šiuo Šalys susitaria dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1283, Nr. 0101/0167:1286, Nr. 0101/0167:1395, Nr. 0101/0167:1394, Nr. 0101/0167:1392, Nr. 0101/0167:1393, Nr. 0101/0167:1353, Nr. 0101/0167:1276, Nr. 0101/0167:1396) (toliau – Planuojama teritorija) Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (reg. Nr. 555) sprendinių koregavimo – planavimo proceso inicijavimo (toliau – Teritorijų planavimo dokumentas) rengimo ir finansavimo.

Pagrindas:

Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojos 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. A30-2681 (pridedama).

  1. 2. PLANAVIMO TIKSLAI

2.1. Koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (reg. Nr. 555) sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1283, Nr. 0101/0167:1286, Nr. 0101/0167:1395, Nr. 0101/0167:1394, Nr. 0101/0167:1392, Nr. 0101/0167:1393, Nr. 0101/0167:1353, Nr. 0101/0167:1276, Nr. 0101/0167:1396) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, pakeisti detaliuoju planu nustatytus komercinį visuomeninį ir infrastruktūros visuomeninį teritorijos žemės naudojimo būdus į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės naudojimo būdą, žemės sklypo užstatymo tankį ir intensyvumą, kitus teritorijos naudojimo reglamentus, nustatyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių ir bendro naudojimo teritorijas.

3. PLANAVIMO INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Sutarties 4.5 punkte nurodytu pagrindu parengti Teritorijų planavimo dokumentą pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

3.2 Pasirinkti Teritorijų planavimo dokumento rengėją.

3.3. Savo lėšomis finansuoti Teritorijų planavimo dokumento rengimą.

3.4. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo dokumentui teritorijų planavimo sąlygas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme.

3.5. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

3.6. Teritorijų planavimo dokumento rengėju pasirenkama:

PV Dmitrij Kaidašov, kv. at. Nr. A1454, IVVP Nr. (27.259)-332-1335, adresas Salomėjos Neries g.73-74, LT-06327, Vilnius

  1. 4. PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

4.1..Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi, operatyviai teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia teritorijų planavimo dokumentams rengti, derinti ir tikrinti.

4.2. Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi viešinant teritorijų planavimo procesą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, nagrinėjant ir aptariant pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, dalyvaujant jų viešame svarstyme.

4.3. Teritorijų planavimo dokumento derinimo procedūras vykdyti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.4. Teritorijų planavimo dokumentą patvirtinti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.5. Sudarydamas šią sutartį, planavimo organizatorius suteikia planavimo iniciatoriui įgaliojimą Teritorijų planavimo dokumento rengimo metu planavimo organizatoriaus vardu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo tiesyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo sąlygas, teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia Teritorijų planavimo dokumentui rengti, derinti, tikrinti ir patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.

4.6. Privaloma teikti registruoti duomenis apie patvirtintą Teritorijų planavimo dokumentą ir teisės aktą, kuriuo patvirtintas Teritorijų planavimo dokumentas, kartu su patvirtinto Teritorijų planavimo dokumento sprendiniais Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo.

5..ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.2. Planavimo organizatorius neatsako už pasekmes, atsiradusias neparengus ar nepatvirtinus teritorijų planavimo dokumento, nurodyto sutarties 1.1 punkte.

5.3. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, sutarties šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Planavimo organizatoriaus buveinės vietą.

6. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 7 metus nuo šios sutarties pasirašymo dienos.

6.2. Šalių teisės ir pareigos baigiasi pasibaigus sutarties galiojimo terminui (jeigu kitaip nenumatyta sutartyje).

6.3. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama, gali būti vieneriems metams pratęsiamas sutartyje nurodytas galiojimo terminas ar sutartis nutraukiama.

6.4. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti iš pažeidusios sutartį šalies atlyginti nuostolius.

7. KITOS SĄLYGOS

7.1. Iki šios teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pasirašymo planavimo iniciatorius privalo būti sumokėjęs visus jam priklausančius mokėti žemės ar valstybinės žemės nuomos mokesčius.

7.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

7.3. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Planavimo organizatorius

Planavimo iniciatoriai

Įgaliota Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktorės 2015-06-02

įsakymu Nr. 40-160

pavaduotoja Vylūnė Urbonienė

Marijana Babič

Janina Andžejevska

A.V.

Ilona Koorits

Edvard Koorits

Ilona Kudrešova

Aleksandr Kudrešov

Ivona Poliulian

Oleg Poliulian

Marija Stankevič

Jadvyga Andrijevskaja

Anton Andrijevskij

Erik Andrijevskij

Diana Andrijevskaja

Julija Bogdevič

Artūr Aleksandr Bogdevič

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI PILAITĖS TERITORIJOS ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0167:1283, NR. 0101/0167:1286, NR. 0101/0167:1395, NR. 0101/0167:1394, NR. 0101/0167:1392, NR. 0101/0167:1393, NR. 0101/0167:1353, NR. 0101/0167:1276, NR. 0101/0167:1396) SPRENDINIUS TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

2015 m. rugsėjo 18 d. Nr. A30-2681

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.1 ir 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (reg. Nr. 555) sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1283, Nr. 0101/0167:1286, Nr. 0101/0167:1395, Nr. 0101/0167:1394, Nr. 0101/0167:1392, Nr. 0101/0167:1393, Nr. 0101/0167:1353, Nr. 0101/0167:1276, Nr. 0101/0167:1396) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, pakeisti detaliuoju planu nustatytus komercinį visuomeninį ir infrastruktūros visuomeninį teritorijos žemės naudojimo būdus į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės naudojimo būdą, žemės sklypo užstatymo tankį ir intensyvumą, kitus teritorijos naudojimo reglamentus, nustatyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių ir bendro naudojimo teritorijas.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2015 m. rugsėjo 18 d.

įsakymu Nr. A30-2681

Planavimo darbų programa

KEIČIAMO detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypai (kadastro Nr. 0101/0167:1283, Nr. 0101/0167:1286, Nr. 0101/0167:1395, Nr. 0101/0167:1394, Nr. 0101/0167:1392, Nr. 0101/0167:1393, Nr. 0101/0167:1353, Nr. 0101/0167:1276, Nr. 0101/0167:1396) Pilaitės sen., Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 1,8468 ha .

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: Privatūs asmenys.

5. Planavimo pagrindas: Sklypų savininkų prašymas.

6. Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (reg. Nr. 555) sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1283, Nr. 0101/0167:1286, Nr. 0101/0167:1395, Nr. 0101/0167:1394, Nr. 0101/0167:1392, Nr. 0101/0167:1393, Nr. 0101/0167:1353, Nr. 0101/0167:1276, Nr. 0101/0167:1396) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, pakeisti detaliuoju planu nustatytus: komercinį visuomeninį ir infrastruktūros visuomeninį teritorijos žemės naudojimo būdus į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės naudojimo būdą, žemės sklypo užstatymo tankį ir intensyvumą bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus, nustatyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių ir bendro naudojimo teritorijas.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

8. Įstatymais pagrįsti papildomi reglamentai: nenustatomi.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: neprivalomas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

14. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Rengiant detalųjį planą, sklypus formuoti taip, kad atidalijami sklypų plotai atitiktų nekilnojamojo turto registre įregistruotas preliminarias sutartis. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta : Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Artūras Blotnys

Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto vakarinės teritorijos

vyr. specialistė A. Tiškevičienė, 211 2752