2017-07-05 patvirtintas sklypų Kreivajame skg. (kad. Nr. 0101/0042:35, 0101/0042:36, 0101/0042:38, 0101/0042:39, 0101/0042:41, 0101/0042/:45, 0101/0042:47) detaliojo plano (reg. Nr. 2271) sprendinių koregavimas sklype Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0042:25)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPŲ KREIVAJAME SKG. (KADASTRO NR. 0101/0042:35, 0101/0042:36, 0101/0042:38, 0101/0042:39, 0101/0042:41, 0101/0042/:45, 0101/0042:47) DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO (STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR RIBOS PAKEITIMO SKLYPE NR. 2) TVIRTINIMO

2017 m. liepos 5 d. Nr. A30-1967

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu,

t v i r t i n u sklypų Kreivajame skg. (kadastro Nr. 0101/0042:35, 0101/0042:36, 0101/0042:38, 0101/0042:39, 0101/0042:41, 0101/0042/:45, 0101/0042:47) detaliojo plano (reg. Nr. 2271), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. 1-650, sprendinių koregavimą, pakeičiant detaliuoju planu nustatytą sklypo Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0042:254) Kreivajame skg., Senamiesčio seniūnijoje, statinių statybos zoną ir ribą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė