2017-07-10 patvirtintas skypo Vilkeliškių kaime (kadastro Nr. 0101/0167:552) detaliuojo plano (reg. Nr.1534), sklypo Nr. 6 sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0167:552) VILKELIŠKIŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 6 SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2017 m. liepos 10 d. Nr. A30-1996

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2017 m. birželio 15 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG34455:

1. T v i r t i n u skypo Vilkeliškių kaime (kadastro Nr. 0101/0167:552) detaliuojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-633 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir sklypo Vilkeliškių kaime detaliojo plano tvirtinimo“ (reg. Nr.1534), sklypo Nr. 6 sprendinių koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-16-495). Pagrindinis brėžinys M1:500 pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė