2017-07-11 patvirtintas kvartalų tarp Nemenčinės plento ir Lakštingalų, Žuvėdrų, Rato g. bei tarp Nemenčinės plento ir Rato, Žuvėdrų, Pasakų g. detaliojo plano sklypo Rato g. 2 sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL KVARTALŲ TARP NEMENČINĖS PLENTO, LAKŠTINGALŲ, ŽUVĖDRŲ IR RATO GATVIŲ IR NEMENČINĖS PLENTO, RATO, ŽUVĖDRŲ IR PASAKŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO RATO G. 2

SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2017 m. liepos 11 d. Nr. A30-2011

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu ir atsižvelgdama į 2017 m. kovo 15 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG 25410:

1. T v i r t i n u detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1999 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. 1027V ,,Dėl kvartalų tarp Nemenčinės pl., Lakštingalų, Žuvėdrų ir Rato gatvių ir Nemenčinės pl., Rato, Žuvėdrų ir Pasakų gatvių detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Rato g. 2 (kadastro Nr. 0101/0012:173) sprendinių koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-16-148).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. sklypų užstatymas galimas įrengus inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė