2017-07-11 Patvirtintas žemės sklypo Vytenio g.63 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Vytenio g. 63A

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO VYTENIO G. 63 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE NR. 1 (VYTENIO G. 63A, KADASTRO NR. 0101/0055:209) TVIRTINIMO

2018 m. liepos 11 d. Nr. A30-1567/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. liepos 3 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG74398:

1. T v i r t i n u žemės sklypo Vytenio g. 63 detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 1 (Vytenio g. 63A, kadastro Nr. 0101/0055:209) ir jo sprendinius (pagal pridedamą brėžinį), kuriais nustatomas daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdas (G2).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi teikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. šiuo detaliuoju planu suplanuoto sklypo ribos ir plotai gali būti tikslinami atlikus tiksliuosius geodezinius matavimus.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut