2017-07-11 priimtas sprendimas dėl apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių, detaliojo plano (reg. Nr. 3665) sprendinių koregavimo sklypuose (kadastro Nr. 0101/0158:301, 0101/0158:17, 0101/0158:260, 0101/0158:79)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI APIE 30 HA TERITORIJOS TARP AŠMENĖLĖS IR JUODUPIO GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ APIE 13,4 HA TERITORIJOS DALYJE

2017 m. liepos 11 d. Nr. A30-2029

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 ir 4 dalimis, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti apie 30 (trisdešimties) ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 3665), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 1-1474, sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant (nustatant) apie 13,4 (trylikos ir keturių dešimtųjų) ha teritorijos dalyje – sklypuose (kadastro Nr. 0101/0158:301, Nr. 0101/0158:17, Nr. 0101/0158:260 ir Nr. 0101/0158:79) suplanuotų sklypų ribas ir plotus, žemės naudojimo būdus (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių, visuomeninės paskirties, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių ir atskirųjų želdynų teritorijų), užstatymo tankį, intensyvumą, statinio aukštį, užstatymo tipą, statybos zoną ir ribą bei kitus planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

3. S i ū l a u planavimo iniciatoriui prieš tvirtinant teritorijų planavimo dokumentą sudaryti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriumi teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartį.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė

PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m.liepos 11 d.

įsakymu Nr. A30-2029

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: Apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano (reg. Nr. 3665) sprendinių koregavimas apie 13,4 ha teritorijos dalyje;

2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: apie 13,4 ha teritorija (žemės ūkio paskirties sklypai (kadastro Nr. 0101/0158:301, Nr. 0101/0158:17, Nr. 0101/0158:260 ir Nr. 0101/0158:79) Nemėžio k., Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniuje.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: UAB „Pakrantės būstas“ (įm. kodas 302300259), E. Andre g. 18, tel. 8 612 64164, LT-02232, Vilnius.

5. Detaliojo plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.

6. Planavimo pagrindas: UAB „Pakrantės būstas“ prašymas 2017-01-24 Nr. A50-2515/17.

7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 3665), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 1-1474, sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant (nustatant) apie 13,4 ha teritorijos dalyje – sklypuose (kadastro Nr. 0101/0158:301, Nr. 0101/0158:17, Nr. 0101/0158:260 ir Nr. 0101/0158:79) suplanuotų sklypų ribas ir plotus, žemės naudojimo būdus (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių, visuomeninės paskirties, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių ir atskirųjų želdynų teritorijų), užstatymo tankį, intensyvumą, statinio aukštį, užstatymo tipą, statybos zoną ir ribą bei kitus planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

8. Papildomi planavimo uždaviniai: suformuoti rišlią viešųjų erdvių sistemą ir optimalią urbanistinę struktūrą.

9. Papildomi reglamentai: nėra.

10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami

11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti:nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.

17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.

18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

20. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Projektas rengiamas 3 egz. (originalas ir 2 patvirtintos kopijos), pateikiant 3 egz. kompiuterinių laikmenų. Kompiuterinė laikmena turi būti parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymu Nr. D1-1009 „Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatais.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vedėjas

Vytautas Kondratas, tel. 211 2754