2017-07-14 priimtas sprendimas koreguoti sklypo Laisvės pr. 55 detaliojo plano sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO LAISVĖS PR. 55 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

2017 m. liepos 14 d. Nr. A30-2055

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 1-746 ,,Dėl sklypo Laisvės pr. 55 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Laisvės pr. 55 (kadastro Nr. 0101/0020:51), Vilniuje, detaliojo plano (reg. Nr. 2262) sprendinius inicijavimo pagrindu, padalijant sklypą, nustatant papildomą žemės naudojimo būdą – visuomeninės paskirties teritorijos ir keičiant statybos reglamentus: statinių aukštų skaičių, užstatymo tankumą, užstatymo zoną ir ribas, tikslinant servitutus, nekeičiant užstatymo intensyvumo rodiklio ir maksimalios statinių aukščio altitudės, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (reg. Nr. 1881) nustatytų užstatymo reglamentų.

2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė

planavimo programą žiūrėti čia