2017-08-07 patvirtintas sklypo Šeškinės g.4 detaliojo plano sklypo Nr. 1 sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO ŠEŠKINĖS G. 4 DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 1 SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2017 m. rugpjūčio 7 d. Nr. A30-2305

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2017 m. liepos 28 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG38709:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 1-563 „Dėl sklypo Šeškinės g. 4 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2144) sklypo Nr. 1 (Ukmergės g. 219, kadastro Nr. 0101/0020:229) sprendinių koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-17-250). Pagrindinis brėžinys M1:1000 pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė

Pagrindinis brėžinys M1:1000 pridedamas čia