2017-08-07 priimtas sprendimas inicijuoti sklypo Paupio g. 30 detaliojo plano (reg.Nr. 626) koregavimą sklype Paupio g.50

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO PAUPIO G. 30 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ

2017 m. rugpjūčio 7 d. Nr. A30-2311

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 1285V patvirtinto sklypo Paupio g. 30 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (reg. Nr. 626) Senamiesčio seniūnijoje sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant sklypo Paupio g. 50 (kadastro Nr. 0101/0058:42) žemės naudojimo būdą (iš komercinės paskirties objektų teritorijų į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų), užstatymo tankį ir intensyvumą, statinio aukštį, statybos zoną ir ribą bei patikslinant kitus planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką) ir atsižvelgiant į parengtus projektinius pasiūlymus.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė

PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m. rugpjūčio 7 d.

įsakymu Nr. A30-2311

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: Sklypo Paupio g. 30 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano koregavimas.

2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 0,9656 ha komercinės paskirties naudojimo būdo sklypas Paupio g. 50 (kadastro Nr. 0101/0058:42), Senamiesčio seniūnijoje, Vilniuje.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: UAB „Paupio turtas“ (įm. kodas 304154372), Ąžuolyno g. 7-101, tel. 8 5 278 6170, 8 699 79001, LT-07196, Vilnius.

5. Detaliojo plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.

6. Planavimo pagrindas: UAB „Paupio turtas“ 2017-06-16 prašymas Nr. A50-19473/17.

7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 1285V patvirtinto sklypo Paupio g. 30 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (reg. Nr. 626) Senamiesčio seniūnijoje sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant sklypo Paupio g. 50 (kadastro Nr. 0101/0058:42) žemės naudojimo būdą (iš komercinės paskirties objektų teritorijų į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų), užstatymo tankį ir intensyvumą, statinio aukštį, statybos zoną ir ribą bei patikslinant kitus planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir atsižvelgiant į parengtus projektinius pasiūlymus.

8. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.

9. Papildomi reglamentai: nėra.

10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami

11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti:nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.

17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.

18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

20. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Projektas rengiamas 3 egz. (originalas ir 2 patvirtintos kopijos), pateikiant 3 egz. kompiuterinių laikmenų. Kompiuterinė laikmena turi būti parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymu Nr. D1-1009 „Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatais.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vedėjas

Vytautas Kondratas, tel. 211 2754