2017-08-10 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1545/17

TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIS

2017 m. rugpjūčio 10 d. Nr. A72-1545/17 (3.1.36-TD2) ,

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilniuje, kodas 188710061 (toliau – Planavimo organizatorius), atstovaujama Administracijos direktorės Almos Vaitkunskienės , veikiančios pagal Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalį, ir Ramutė Traknienė, gim. 1956**, Silvija Purlytė, gim. 1980**, Ingrida Skidenko, gim. 1975**, Antanas Kudarauskas, gim. 1979**, Imantas Deksnys, gim. 1967**, Auksė Petrulėnienė, gim. 1978**, Arūnas Petrulėnas, gim. 1971**, Inga Rakovec, gim. 1974**, Edita Steponkutė, gim. 1977**, Arnas Kemeklis, gim. 1978**, Rolandas Beniulis, gim. 1970**, Neringa Čiakienė, gim. 1976**, Laimonas Čiakas, gim. 1970**, Ona Puodžiulaitienė, gim. 1955**, Algis Antanas Puodžiulaitis, gim. 1953**, Janina Tomaševič, gim. 1928**, Teresa Golenkova, gim. 1959**, Laura Arbatauskytė, gim. 1978**, Justina Purlytė, gim. 1978-08-01, Dainius Pašvenskas, gim. 1971**, Asta Pašvenskienė, gim. 1977**, Eduard Ulas, gim. 1960**, Liana Ulienė, gim. 1967**, Melanija Tomaševič, gim. 1935**, Liutauras Kazlauskas, gim. 1981**, Inga Kazlauskienė, gim. 1983**, Irena Kulvietienė, gim. 1942**, Pranas Griškevičius, gim. 1973**, Margarita Andriuškevičienė, gim. 1981**, Petras Čaikauskas, gim. 1952**, Aldona Čaikauskienė, gim1954**, Vytautas Pyragas, gim. 1968**, Diana Pyragienė, gim. 1965**, Aušra Bilotienė Motiejūnienė, gim. 1974**, Šarūnas Motiejūnas, gim. 1971**, Jurgita Stankevičiūtė, gim. 1983**, Aidas Kazakevičius, gim. 1983**, kontaktiniai adresai: Visorių g. ***; Dūkštų g. ***; Panerių g.***, Vilniuje (toliau – Planavimo iniciatorius), veikiantys savo iniciatyva ir bendrasavininkų sutikimu, (toliau – Šalys), susitarė ir sudarė šią sutartį.

  1. 1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šiuo Šalys susitaria dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1221; 0101/0167:1222; 0101/0167:1228; 0101/0167:1229), Platiniškių k., (toliau – Planuojama teritorija) teritorijos pagal Vilniaus Verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinę išplanavimo zoną Nr.21 detaliojo planavimo proceso inicijavimo (toliau – Teritorijų planavimo dokumentas) rengimo ir finansavimo.

Pagrindas:

Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojos 2017 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. A30-332 (pridedama).

  1. 2. PLANAVIMO TIKSLAI

2.1. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu ir Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialiuoju planu padalyti teritoriją sklypais, nustatyti sklypams kitą naudojimo paskirtį, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1) ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2) naudojimo būdus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

3. PLANAVIMO INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Sutarties 4.5 punkte nurodytu pagrindu parengti Teritorijų planavimo dokumentą pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

3.2 Pasirinkti Teritorijų planavimo dokumento rengėją.

3.3. Savo lėšomis finansuoti Teritorijų planavimo dokumento rengimą.

3.4. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo dokumentui teritorijų planavimo sąlygas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme.

3.5. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka, koreguojamus planavimo dokumento sprendinius suderinti su nekilnojamojo turto bendrasavininkais.

3.6. Teritorijų planavimo dokumento rengėju pasirenkama:

UAB „Meirisa“, įm.k. 302509764, adresas Panerių g.64, LT-03160, Vilnius

  1. 4. PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

4.1..Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi, operatyviai teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia teritorijų planavimo dokumentams rengti, derinti ir tikrinti.

4.2. Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi viešinant teritorijų planavimo procesą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, nagrinėjant ir aptariant pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, dalyvaujant jų viešame svarstyme.

4.3. Teritorijų planavimo dokumento derinimo procedūras vykdyti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.4. Teritorijų planavimo dokumentą patvirtinti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.5. Sudarydamas šią sutartį, planavimo organizatorius suteikia planavimo iniciatoriui įgaliojimą Teritorijų planavimo dokumento rengimo metu planavimo organizatoriaus vardu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo tiesyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo sąlygas, teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, gavus planuojamos teritorijos bendrasavininkų raštiškus sutikimus, atlikti kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia Teritorijų planavimo dokumentui rengti, derinti, tikrinti ir patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.

4.6. Privaloma teikti registruoti duomenis apie patvirtintą Teritorijų planavimo dokumentą ir teisės aktą, kuriuo patvirtintas Teritorijų planavimo dokumentas, kartu su patvirtinto Teritorijų planavimo dokumento sprendiniais Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo.

5..ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.2. Planavimo organizatorius neatsako už pasekmes, atsiradusias neparengus ar nepatvirtinus teritorijų planavimo dokumento, nurodyto sutarties 1.1 punkte.

5.3. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, sutarties šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Planavimo organizatoriaus buveinės vietą.

6. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 7 metus nuo šios sutarties pasirašymo dienos.

6.2. Šalių teisės ir pareigos baigiasi pasibaigus sutarties galiojimo terminui (jeigu kitaip nenumatyta sutartyje).

6.3. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama, gali būti vieneriems metams pratęsiamas sutartyje nurodytas galiojimo terminas ar sutartis nutraukiama.

6.4. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti iš pažeidusios sutartį šalies atlyginti nuostolius.

7. KITOS SĄLYGOS

7.1. Iki šios teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pasirašymo planavimo iniciatorius privalo būti sumokėjęs visus jam priklausančius mokėti žemės ar valstybinės žemės nuomos mokesčius.

7.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

7.3. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Planavimo organizatorius

Planavimo iniciatoriai

Įgaliota Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktorės 2015-06-02

įsakymu Nr. 40-160

pavaduotoja Vylūnė Urbonienė

Ramutė Traknienė

Silvija Purlytė

A.V.

Ingrida Skidenko

Antanas Kudarauskas

Irmantas Deksnys

Auksė Petrulėnienė

Arūnas Petrulėnas

Inga Rakovec

Edita Steponkutė

Arnas Kemeklis

Rolandas Beniulis

Privalomasis sutarties A72-1545/17(3.1.36-TD2) priedas su Iniciatorių parašais:

Neringa Čiakienė

Laimonas Čiakas

Ona Puodžiulaitienė

Algis Antanas Puodžiulaitis

Janina Tomaševič (atstovas)

Teresa Golenkova

Laura Arbatauskytė

Justina Purlytė

Dainius Pašvenskas

Asta Pašvenskienė

Eduard Ulas

Liana Ulienė

Melanija Tomaševič

Liutauras Kazlauskas

Inga Kazlauskienė

Irena Kulvietienė

Pranas Griškevičius

Margarita Andriuškevičienė

Petras Čaikauskas

Aldona Čaikauskienė

Vytautas Pyragas

Diana Pyragienė

Aušra Bilotienė Motiejūnienė

Šarūnas Motiejūnas

Jurgita Stankevičiūtė

Aidas Kazakevičius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS, PAGAL VILNIAUS VERBŲ ETNOKULTŪROS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO SPECIALŲJĮ PLANĄ PATENKANČIOS Į KOMPLEKSINĘ IŠPLANAVIMO ZONĄ NR. 21, DETALIOJO PLANO RENGIMO TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

2017 m. sausio 31 d. Nr. A30-332

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 24 straipsnio 5 dalimi ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. N u s t a t a u, kad:

1.1. teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu pradedamas rengti apie 5,3 (penkių ir trijų dešimtųjų) ha teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinę išplanavimo zoną Nr. 21, pridedamoje miesto plano ištraukoje pažymėtos skaičiais 1-16, detalusis planas;

1.2. detaliojo plano rengimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu ir Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialiuoju planu padalyti teritoriją sklypais, nustatyti sklypams kitą naudojimo paskirtį, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1) ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2) naudojimo būdus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

2. T v i r t i n u punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

3. L a i k a u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 20 d. įsakymą Nr. 30-1340 „Dėl pavedimo organizuoti teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinio planavimo zoną Nr. 21, detaliojo plano rengimą“.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė

PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m. sausio 31 d.

įsakymu Nr.A30-332

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas Teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinę išplanavimo zoną Nr. 21, detalusis planas.

2. Planuojamos teritorijos adresas žemės sklypai 0101/0167:1228, 0101/0167:1229, 0101/0167:1221, 0101/0167:1222, Platiniškių k., Pilaitės seniūnija, Vilnius.

3. Planuojamos teritorijos plotas 5,3 ha.

4. Planavimo organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

5. Planavimo iniciatorius Arūnas Petrulėnas, Dūkštų g. 18-63, Vilnius.

6. Planavimo pagrindas iniciatoriaus prašymas (2016-11-08 Nr. A50-37844/16).

7. Planavimo uždaviniai vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu ir Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialiuoju planu padalyti teritoriją sklypais, nustatyti sklypams kitą naudojimo paskirtį, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1) ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2) naudojimo būdus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

8. Papildomi planavimo uždaviniai išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, laikytis Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio specialiuoju planu nustatytų kraštovaizdį tausojančių teritorijų tvarkymo ir naudojimo reglamentų, suplanuoti būtiną susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą.

9. Papildomi planavimo reglamentai teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, servitutai.

10. Tyrimai ir galimybių studijos nėra.

11. SPAV reikalingumas nereikalingas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Koncepcijos rengimas nerengiama.

15. Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

17. Planavimo terminai 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

18. Derinimo procedūra detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

19. Kiti reikalavimai trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis). Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta: Savivaldybės vyriausiasis architektas,

Departamento direktorius Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio

vyr. specialistė L. Adžgauskienė, 211 2518