2017-08-11 patvirtintas sklypo Drujos g.2 detaliojo plano sprendinių (statybos zonos, ribos, linijos, servitutų ir įvažiavimo vietų) koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO DRUJOS G. 2 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ (STATINIŲ STATYBOS ZONOS, RIBOS, LINIJOS, SERVITUTŲ IR ĮVAŽIAVIMO VIETŲ) KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2017 m. rugpjūčio 11 d. Nr. A30-2367

Vilnius

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu,

t v i r t i n u sklypo Drujos g. 2 detaliojo plano (reg. Nr. 72565), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 9d. sprendimu Nr. 1-1928, sprendinių koregavimą, pakeičiant detaliuoju planu sklype Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0059:36) Drujos g. 2, Rasų seniūnijoje, nustatytą statinių statybos zoną, ribą, liniją, servitutus ir įvažiavimo vietas pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė