2017-08-14 priimtas sprendimas koreguoti detaliojo plano (reg. Nr. 1361) sprendinius sklypuose (kadastro Nr. 0101/0158:1657 ir Nr. 0101/0158:1658), Nemėžio k.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO (KADASTRO NR. 4162/0800:38) BUVUSIAME NEMĖŽIO KAIME, VILNIUJE, DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

2017 m. rugpjūčio 14 d. Nr. A30-2404

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti sklypo (kadastro Nr. 4162/0800:38) buvusiame Nemėžio kaime, Vilniuje, detaliojo plano (reg. Nr. 1361), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. 1-352 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir sklypo buvusiame Nemėžio kaime, Vilniuje, detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinių sklypuose (kadastro Nr. 0101/0158:1657 ir Nr. 0101/0158:1658) koregavimą, nustatant vienbutį blokuotą užstatymo tipą ir tikslinant naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

3. N u s t a t a u, kad už šio įsakymo viešinimą yra atsakingas Miesto plėtros departamentas.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m. rugpjūčio 14 d.

įsakymu Nr. A30-2404

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas sklypo (kadastro Nr. 4162/0800:38) buvusiame Nemėžio kaime, Vilniuje, detaliojo plano (reg. Nr. 1361) sprendinių sklypuose (kadastro Nr. 0101/0158:1657 ir Nr. 0101/0158:1658) koregavimas.

2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 1858 kv. m sklypas (kadastro Nr. 0101/0158:1657) ir 1889 kv. m sklypas (kadastro Nr. 0101/0158:1658) Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniuje. Esamas sklypų naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius

4. Planavimo iniciatorius UAB „Domus Export“, įmonės kodas 302468196, Linų g. 38-1, LT-11301 Vilnius, tel. 8 675 89969

5. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.

6. Planavimo pagrindas: UAB „Domus Export“ l.e. direktoriaus pareigas Simonos Maračinskienės prašymas, Reg. Nr. A97-8072/17(3.3.2.13K-EM4), 2017-04-28.

7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti sklypo (kadastro Nr. 4162/0800:38) buvusiame Nemėžio kaime, Vilniuje, detaliojo plano (reg. Nr. 1361), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. 1-352 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir sklypo buvusiame Nemėžio kaime, Vilniuje, detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklypuose (kadastro Nr. 0101/0158:1657 ir Nr. 0101/0158:1658), nustatant vienbutį blokuotą užstatymo tipą ir tikslinant naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

8. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.

9. Papildomi reglamentai: nėra.

10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.

11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.

17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.

18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas

Benius Bučelis, tel. 219 7913 (4913)