2017-08-14 priimtas sprendimas koreguoti sklypų Lydos pl. (kad. Nr. 0101/0159:327 ir 0101/0159:288) detaliojo plano sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPŲ LYDOS PLENTE (KADASTRO NR. 0101/0159:327 IR NR. 0101/0159:288) DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

2017 m. rugpjūčio 14 d. Nr. A30-2403

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.1, 318.4.5.2 ir 318.4.5.1.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

  1. L e i d ž i u inicijuoti sklypų Lydos plente (kadastro Nr. 0101/0159:327 ir Nr. 0101/0159:288) detaliojo plano (reg. Nr. 2136), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. 1-515 „Dėl sklypų Lydos plente detaliojo plano tvirtinimo“, pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-1679 „Dėl pritarimo sklypo (kadastro Nr. 0101/0159:1582) Lydos plente statinių statybos zonos ir ribų tikslinimui“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 30-2697 „Dėl sklypo Lydos Kelio kaime (kadastro Nr. 0101/0159:1582) plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklypuose (kadastro Nr. 0101/0159:382, Nr. 0101/0159:381 ir Nr. 0101/0159:404) sujungiant sklypus, nustatant 60 proc. užstatymo tankį ir esant poreikiui keičiant užstatymo zoną ir ribas.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

3. N u s t a t a u, kad už šio įsakymo viešinimą yra atsakingas Miesto plėtros departamentas.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m. rugpjūčio 14d.

įsakymu Nr. A30-2403

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas sklypų Lydos plente (kadastro Nr. 0101/0159:327 ir Nr. 0101/0159:288) detaliojo plano (reg. Nr. 2136), sprendinių keitimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.

2. Planuojamos teritorijos adresas: Liepkalnio g. 172K (kad. Nr. 0101/0159:382), Liepkalnio g. 172L (kad. Nr. 0101/0159:381) ir Liepkalnio g. 172F (kad. Nr. 0101/0159:404), Vilnius.

3. Planuojamos teritorijos plotas: 3,0 ha.

4. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.

5. Planavimo iniciatorius UAB „Liepvalda“, įmonės kodas 303410153, Terminalo g. 8, Kuprioniškės, LT-13279 Vilniaus r., tel. 8 5 2323984

6. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.

7. Planavimo pagrindas: UAB „Liepvalda“ direktoriaus prašymas, 2017-05-24 Nr. A50-19703/17

8. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti sklypų Lydos plente (kadastro Nr. 0101/0159:327 ir Nr. 0101/0159:288) detaliojo plano (reg. Nr. 2136), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. 1-515 „Dėl sklypų Lydos plente detaliojo plano tvirtinimo“, pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-1679 „Dėl pritarimo sklypo (kadastro Nr. 0101/0159:1582) Lydos plente statinių statybos zonos ir ribų tikslinimui“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 30-2697 „Dėl sklypo Lydos Kelio kaime (kadastro Nr. 0101/0159:1582) plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“ sprendinių koregavimą sklypuose (kadastro Nr. 0101/0159:382, Nr. 0101/0159:381 ir Nr. 0101/0159:404) sujungiant sklypus, nustatant 60 proc. užstatymo tankį ir esant poreikiui keičiant užstatymo zoną ir ribas.

9. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.

10. Papildomi reglamentai: nėra.

11. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.

12. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

13. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

14. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

15. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

16. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

17. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.

18. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.

19. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

20. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas

Benius Bučelis, tel. 219 7913 (4913)