2017-08-25 pakeistas 2016-10-19 Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2385 patvirtintos planavimo darbų programos punktas. Neteko galios 2017-04-28 Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30-952

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-10-19 ĮSAKYMO NR. 30-2385 „DĖL SKLYPO V. MYKOLAIČIO-PUTINO G. 5 DETALIOJO PLANO RENGIMO ORGANIZAVIMO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS REZOLIUCIJOS ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

2017 m. liepos 28 d. Nr. 30-1862

Vilnius

1. K e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 30-2385 „Dėl sklypo V. Mykolaičio-Putino g. 5 detaliojo plano rengimo organizavimo ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos rezoliucijos įgyvendinimo“ patvirtintos planavimo darbų programos detaliojo planavimo dokumentui rengti 16 punktą ir išdėstau jį taip:

„16. Planavimo terminai: iki 2017 m. gruodžio 1 d.“

2. L a i k a u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. 30-952 „Dėl Administracijos direktoriaus 2016-10-19 įsakymo Nr. 30-2385 „Dėl sklypo V. Mykolaičio-Putino g. 5 detaliojo plano rengimo organizavimo ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos rezoliucijos įgyvendinimo“ pakeitimo“.

Administracijos direktorė

Alma Vaitkunskienė

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

MIESTO PLĖTROS DEPARTAMENTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie Administracijos direktoriaus įsakymo projekto

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-10-19 ĮSAKYMO NR. 30-2385 „DĖL SKLYPO V. MYKOLAIČIO-PUTINO G. 5 DETALIOJO PLANO RENGIMO ORGANIZAVIMO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS REZOLIUCIJOS ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

2017 m. liepos 28 d.

Vilnius

1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai – projekto tikslas pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 30-2385 „Dėl sklypo V. Mykolaičio-Putino g. 5 detaliojo plano rengimo organizavimo ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos rezoliucijos įgyvendinimo“ patvirtintos planavimo darbų programos detaliojo planavimo dokumentui rengti, 16 punkte nurodytą, planavimo terminą, numatant planavimo terminus iki 2017 m. gruodžio 1 d., detaliojo planavimo procedūroms užbaigti. Terminas pratęsiamas su rezervu, kad išvengti kartotinų terminų pratęsimų.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos – Projektas rengiamas atsižvelgiant į VMS Administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 19 d. įsakymą Nr. 30-2385 „Dėl sklypo V. Mykolaičio-Putino g. 5 detaliojo plano rengimo organizavimo ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos rezoliucijos įgyvendinimo“, vadovaujantis teritorijų planavimo įstatymu, kompleksinio teritorijų planavimo dokumento rengimo taisyklėmis.

3. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti – Teigiamos: tęsiamos detaliojo planavimo procedūros.

4. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais – Neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

5. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai- Nereikalingi.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti – detaliojo plano rengimą finansuoja Savivaldybė.

7. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai) – Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas K. Buivydas.

PRIDEDAMA (dokumento pavadinimas, data, lapų ir egzempliorių, jei yra daugiau negu vienas, skaičius):

  1. 2016 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. 30-2385 „Dėl sklypo V. Mykolaičio-Putino g. 5 detaliojo plano rengimo organizavimo ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos rezoliucijos įgyvendinimo“, kopija, 1 lapas.
  2. 2016-10-19 Planavimo užduotis, kopija, 1 lapas;

Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas Karolis Buivydas

(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

Rytinės teritorijos poskyrio vedėjas Vytautas Kondratas

(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)