2017-08-31 priimtas sprendimas koreguoti Pilaitės teritorijos Šiaurinės dalies detaliojo plano (reg. Nr. 555) sprendinius sklype M. Mažvydo g.2

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI PILAITĖS TERITORIJOS ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE M. MAŽVYDO G. 2 TERITORIJŲ PLANAVIMO INICIJAVIMO PAGRINDU

2017 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 30-2160

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.1.1 ir 318.4.5.3 punktais:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 patvirtinto Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (reg. Nr. 555) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, nustatant sklypo M. Mažvydo g. 2 (kadastro Nr. 0101/0167:3544) daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (reg. Nr. 1881) nustatytų užstatymo reglamentų.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktorė

Alma Vaitkunskienė

PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. rugpjūčio 31 d.

įsakymu Nr. 30-2160

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypas M. Mažvydo g. 2 (kadastro Nr. 0101/0167:3544), Pilaitės seniūnijoje, Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,3053 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: UAB „Eventus Pro“ (pagal 2017-05-19 įgaliojimą) atstovaudama UAB „Būsto projektai“.

5. Planavimo pagrindas: Prašymas inicijuoti teritorijos detaliojo planavimo procesą.

6. Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto tarybos 2003 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 patvirtinto Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (reg. Nr. 555) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, nustatant sklypo M.Mažvydo g. 2 (kadastro Nr. 0101/0167:3544) daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (reg. 1881) nustatytų užstatymo reglamentų.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, numatyti architektūrinius sprendinius būdingus miesto centrui.

8. Papildomi reglamentai: nekilnojamojo tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas neprivalomas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

14. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

18. Kiti reikalavimai: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

Departamento direktorius,

Savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio

Vyr. specialistė D. Eidukaitė