2017-09-01 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1662

TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIS

2017 m. rugsėjo 1 d. Nr. A72-1662/16 (3.1.36-TD2) ,

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilniuje, kodas 188710061 (toliau – Planavimo organizatorius), atstovaujama Administracijos direktorės Almos Vaitkunskienės, veikiančios pagal Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalį, ir UAB „Investmira“, įm. k. 303558853, atstovaujama direktoriaus Mariaus Žemaičio (ir prokuristo Gvido Bakaičio), buveinės adresas Jogailos g. 4, LT-01116, Vilniuje, (toliau – Planavimo iniciatorius), veikiančio pagal bendrovės nuostatus (toliau – Šalys) susitarė ir sudarė šią sutartį.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šiuo Šalys susitaria dėl sklypo Konstitucijos pr. 18B (kadastro Nr. 0101/0032:773) (toliau – Planuojama teritorija) Centro dešiniojo Neries kranto detaliojo plano (reg. Nr.31) sprendinių koregavimo – planavimo proceso inicijavimo (toliau – Teritorijų planavimo dokumentas) rengimo ir finansavimo.

Pagrindas:

Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktorės 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. 30-1974 (pridedama).

2. PLANAVIMO TIKSLAI

2.1. Koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1996 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 1397V patvirtinto Centro dešiniojo Neries kranto detaliojo plano (reg. Nr. 31) sklypo Konstitucijos pr. 18B (kadastro Nr. 0101/0032:773) sprendinius inicijavimo pagrindu, nekeičiant pagrindinės sklypo naudojimo paskirties ir būdo, nustatant leistiną pastatų aukštį, sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 1-1032 „Dėl bendrojo plano reglamento teritorijoje Konstitucijos pr. 18B“ 1 ir 2 punktais.

3. PLANAVIMO INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Sutarties 4.5 punkte nurodytu pagrindu parengti Teritorijų planavimo dokumentą pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

3.2 Pasirinkti Teritorijų planavimo dokumento rengėją.

3.3. Savo lėšomis finansuoti Teritorijų planavimo dokumento rengimą.

3.4. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse ir atitinkamose specialiojo

teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo dokumentui teritorijų planavimo sąlygas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme.

3.5. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

3.6. Teritorijų planavimo dokumento rengėju pasirenkama:

UAB „Formatas 1“, įm.k. 300092635, adresas A. Goštauto g. 8-402, LT-01108, Vilnius.

4. PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

4.1..Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi, operatyviai teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia teritorijų planavimo dokumentams rengti, derinti ir tikrinti.

4.2. Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi viešinant teritorijų planavimo procesą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, nagrinėjant ir aptariant pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, dalyvaujant jų viešame svarstyme.

4.3. Teritorijų planavimo dokumento derinimo procedūras vykdyti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.4. Teritorijų planavimo dokumentą patvirtinti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.5. Sudarydamas šią sutartį, planavimo organizatorius suteikia planavimo iniciatoriui įgaliojimą Teritorijų planavimo dokumento rengimo metu planavimo organizatoriaus vardu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo tiesyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo sąlygas, teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia Teritorijų planavimo dokumentui rengti, derinti, tikrinti ir patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.

4.6. Privaloma teikti registruoti duomenis apie patvirtintą Teritorijų planavimo dokumentą ir teisės aktą, kuriuo patvirtintas Teritorijų planavimo dokumentas, kartu su patvirtinto Teritorijų planavimo dokumento sprendiniais Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.2. Planavimo organizatorius neatsako už pasekmes, atsiradusias neparengus ar nepatvirtinus teritorijų planavimo dokumento, nurodyto sutarties 1.1 punkte.

5.3. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, sutarties šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Planavimo organizatoriaus buveinės vietą.

6. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 7 metus nuo šios sutarties pasirašymo dienos.

6.2. Šalių teisės ir pareigos baigiasi pasibaigus sutarties galiojimo terminui (jeigu kitaip nenumatyta sutartyje).

6.3. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama, gali būti vieneriems metams pratęsiamas sutartyje nurodytas galiojimo terminas ar sutartis nutraukiama.

6.4. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti iš pažeidusios sutartį šalies atlyginti nuostolius.

7. KITOS SĄLYGOS

7.1. Iki šios teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pasirašymo planavimo iniciatorius privalo būti sumokėjęs visus jam priklausančius mokėti žemės ar valstybinės žemės nuomos mokesčius.

7.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

7.3. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Planavimo organizatorius

Planavimo iniciatorius

Įgaliota Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktorės 2015-06-02

įsakymu Nr. 40-160

pavaduotoja Vylūnė Urbonienė

UAB „Investmira“

direktorius Marius Žemaitis

A.V.

prokuristas Gvidas Bakaitis

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI CENTRO DEŠINIOJO NERIES KRANTO DETALIOJO PLANO SKLYPO KONSTITUCIJOS PR. 18B (KADASTRO NR. 0101/0032:773) SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2017 m. rugpjūčio 21 d. Nr. 30-1974

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 28 d. sprendimu

Nr. 1-1032 „Dėl bendrojo plano reglamento teritorijoje Konstitucijos pr. 18B“:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1996 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu
Nr. 1397V patvirtinto Centro dešiniojo Neries kranto detaliojo plano (reg. Nr. 31) sklypo Konstitucijos pr. 18B (kadastro Nr. 0101/0032:773) sprendinius inicijavimo pagrindu, nekeičiant pagrindinės sklypo naudojimo paskirties ir būdo, nustatant leistiną pastatų aukštį, sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 1-1032 „Dėl bendrojo plano reglamento teritorijoje Konstitucijos pr. 18B“ 1 ir 2 punktais.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

3. L a i k a u netekusiais galios:

3.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. birželio 14 d. įsakymą Nr. 30-1422 „Dėl pavedimo organizuoti teritorijos tarp Konstitucijos prospekto ir Šnipiškių gatvės detaliojo plano rengimą“;

3.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 9 d. įsakymą Nr. 30-1073 „Dėl teritorijos tarp Kernavės gatvės, Konstitucijos prospekto, Kalvarijų gatvės, Neries upės ir A. Goštauto gatvės detaliojo plano rengimo“.

Administracijos direktorė

Alma Vaitkunskienė

PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. rugpjūčio 21 d.

įsakymu Nr. 30-1974

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo dokumentui rengti

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas Centro dešiniojo Neries kranto detaliojo plano (reg. Nr. 31) sklypo Konstitucijos pr. 18B (kadastro Nr. 0101/0032:773) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.

2. Planuojamos teritorijos adresas žemės sklypas Konstitucijos pr. 18B (kadastro Nr. 0101/0032:773), Šnipiškių seniūnija, Vilnius.

3. Planuojamos teritorijos plotas 0,6211ha.

4. Planavimo organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

5. Planavimo iniciatorius UAB „Investmira“, įmonės kodas 303558853, Jogailos g. 4, Vilnius.

6. Planavimo pagrindas iniciatoriaus prašymas.

7. Planavimo uždaviniai koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1996 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 1397V patvirtinto Centro dešiniojo Neries kranto detaliojo plano (reg. Nr. 31) sklypo Konstitucijos pr. 18B (kadastro Nr. 0101/0032:773) sprendinius inicijavimo pagrindu, nekeičiant pagrindinės sklypo naudojimo paskirties ir būdo, nustatant leistiną pastatų aukštį, sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 1-1032 „Dėl bendrojo plano reglamento teritorijoje Konstitucijos pr. 18B“ 1 ir 2 punktais.

8. Papildomi planavimo uždaviniai numatyti planuojamo objekto funkcinius bei kompozicinius ryšius su aplinkiniu užstatymu, integruoti jį į miesto viešųjų erdvių sistemą, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti reikiamus nepertraukiamus pėsčiųjų, dviračių ryšius, susisiekimo komunikacijas ir jiems funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

9. Papildomi planavimo reglamentai nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir teritorijos naudojimo reglamentai, į aplinkinį užstatymą įsikomponuojantys planuojamos teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, planuojamos teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas ir jų integralumas su aplinkinių viešųjų erdvių sistema, planuojamų susisiekimo komunikacijų išdėstymas, servitutai, automobilių saugyklų išdėstymas. Planuojamos teritorijos ribose numatyti nepertraukiamą, 24 valandas per parą atvirą pėsčiųjų jungtį tarp viešosios erdvės prie Upės gatvės ir Konstitucijos prospekto.

10. Tyrimai ir galimybių studijos jei Detaliojo plano koregavimo sprendiniai skirsis nuo projektinių pasiūlymų stadijoje vertintų sprendinių, papildyti pirminių projektinių pasiūlymų apimtyje atliktus planuojamo pastato vertinimą paminklosauginiu aspektu ir poveikio urbanistinei struktūrai įvertinimą.

11. SPAV reikalingumas nereikalingas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti konkursas įvyko.

13. Detaliojo planavimo etapai parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Koncepcijos rengimas nerengiama.

15. Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų. Atlikti teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrą bendrąja tvarka, organizuoti detaliojo plano viešą svarstymą.

17. Planavimo terminai 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

18. Derinimo procedūra detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

19. Kiti reikalavimai trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Pateikti 3D modelį. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta: Savivaldybės vyriausiasis architektas,

Departamento direktorius Mindaugas Pakalnis

Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio vedėja

Danutė Eidukonytė