2017-09-13 pakeisti Administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. A30-1438 ir planavimo darbų programos punktai

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2017-05-17 ĮSAKYMO NR. A30-1438 „DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS PRIE STRIELČIUKŲ G.

23 IR 31 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE STRIELČIUKŲ G. 10B“ PAKEITIMO

2017 m. rugsėjo 13 d. Nr. A30-2453

Vilnius

K e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. gegužės 17 d. įsakymą Nr. A30-1438 „Dėl leidimo inicijuoti teritorijos prie Strielčiukų g. 23 ir 31 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Strielčiukų g. 10B“ ir 1 įsakymo punkte bei planavimo darbų programos detaliojo planavimo dokumentui koreguoti 5 punkte vietoj „(kadastro Nr. 0101/0157:1540)“ įrašau „(kadastro Nr. 0101/0063:708)“.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė

Situacijos schemą žiūrėti čia