2017-09-13 sudaryta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1686

TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIS

2017 m. rugsėjo 13 d. Nr. A72-1686/17 (3.1.36-TD2) ,

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilniuje, kodas 188710061 (toliau – Planavimo organizatorius), atstovaujama Administracijos direktorės Almos Vaitkunskienės , veikiančios pagal Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalį, ir UAB „Arlanga“, įm. k. 302594871, atstovaujama direktoriaus Arūno Mažonio, adresas Jankiškių g. 30, LT-02300, Vilniuje, (toliau – Planavimo iniciatorius), veikiančio pagal bendrovės nuostatus, (toliau – Šalys), susitarė ir sudarė šią sutartį

.

  1. 1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šiuo Šalys susitaria dėl sklypo Jankiškių g. 30 (kadastro Nr. 0101/0077:113) (toliau – Planuojama teritorija), Žemųjų Panerių ir Jankiškių pramoninio rajono detaliojo plano pakeitimo (reg. Nr.625) sprendinių koregavimo – planavimo proceso inicijavimo (toliau – Teritorijų planavimo dokumentas) rengimo ir finansavimo.

Pagrindas:

Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojos 2017 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. A30-2169 (pridedama).

  1. 2. PLANAVIMO TIKSLAI

2.1. Koreguoti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. birželio 29 d. sprendimu
Nr. 1337V ,,Dėl Žemųjų Panerių ir Jankiškių pramoninio rajono detaliojo plano pakeitimo tvirtinimo“ patvirtinto Žemųjų Panerių ir Jankiškių pramoninio rajono detaliojo plano pakeitimo (reg. Nr. 625) sprendinius sklype Jankiškių g. 30 (kadastro Nr. 0101/0077:113) inicijavimo pagrindu, keičiant minėtu detaliuoju planu nustatytą sklypo pastatų aukštingumą, tankumą, intensyvumą ir kitus naudojimo ir tvarkymo režimo reikalavimus bei užstatymo zoną ir ribas pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą.

3. PLANAVIMO INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Sutarties 4.5 punkte nurodytu pagrindu parengti Teritorijų planavimo dokumentą pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

3.2 Pasirinkti Teritorijų planavimo dokumento rengėją.

3.3. Savo lėšomis finansuoti Teritorijų planavimo dokumento rengimą.

3.4. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų

planavimo dokumentui teritorijų planavimo sąlygas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme.

3.5. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka, koreguojamus planavimo dokumento sprendinius suderinti su nekilnojamojo turto savininku, nedisponuojančiu žemės sklypu.

3.6. Teritorijų planavimo dokumento rengėju pasirenkama:

UAB „Senojo miesto architektai“, įm.k. 125921419, adresas Pamėnkalnio g. 32-5, LT-01114, Vilnius.

  1. 4. PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

4.1..Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi, operatyviai teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia teritorijų planavimo dokumentams rengti, derinti ir tikrinti.

4.2. Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi viešinant teritorijų planavimo procesą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, nagrinėjant ir aptariant pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, dalyvaujant jų viešame svarstyme.

4.3. Teritorijų planavimo dokumento derinimo procedūras vykdyti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.4. Teritorijų planavimo dokumentą patvirtinti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.5. Sudarydamas šią sutartį, planavimo organizatorius suteikia planavimo iniciatoriui įgaliojimą Teritorijų planavimo dokumento rengimo metu planavimo organizatoriaus vardu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo tiesyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo sąlygas, teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia Teritorijų planavimo dokumentui rengti, derinti, tikrinti ir patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.

4.6. Privaloma teikti registruoti duomenis apie patvirtintą Teritorijų planavimo dokumentą ir teisės aktą, kuriuo patvirtintas Teritorijų planavimo dokumentas, kartu su patvirtinto Teritorijų planavimo dokumento sprendiniais Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo.

5..ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.2. Planavimo organizatorius neatsako už pasekmes, atsiradusias neparengus ar nepatvirtinus teritorijų planavimo dokumento, nurodyto sutarties 1.1 punkte.

5.3. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, sutarties šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Planavimo organizatoriaus buveinės vietą.

6. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 7 metus nuo šios sutarties pasirašymo dienos.

6.2. Šalių teisės ir pareigos baigiasi pasibaigus sutarties galiojimo terminui (jeigu kitaip nenumatyta sutartyje).

6.3. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama, gali būti vieneriems metams pratęsiamas sutartyje nurodytas galiojimo terminas ar sutartis nutraukiama.

6.4. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti iš pažeidusios sutartį šalies atlyginti nuostolius.

7. KITOS SĄLYGOS

7.1. Iki šios teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pasirašymo planavimo iniciatorius privalo būti sumokėjęs visus jam priklausančius mokėti žemės ar valstybinės žemės nuomos mokesčius.

7.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

7.3. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Planavimo organizatorius

Planavimo iniciatorius

Įgaliota Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktorės 2015-06-02

įsakymu Nr. 40-160

pavaduotoja Vylūnė Urbonienė

A.V.

UAB „Arlanga“

Direktorius Arūnas Mažonis

A.V.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI ŽEMŲJŲ PANERIŲ IR JANKIŠKIŲ PRAMONINIO RAJONO DETALIOJO PLANO PAKEITIMO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

2017 m. liepos 24 d. Nr. A30-2169

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m.
birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. birželio 29 d. sprendimu
Nr. 1337V ,,Dėl Žemųjų Panerių ir Jankiškių pramoninio rajono detaliojo plano pakeitimo tvirtinimo“ patvirtinto Žemųjų Panerių ir Jankiškių pramoninio rajono detaliojo plano pakeitimo (reg. Nr. 625) sprendinius sklype Jankiškių g. 30 (kadastro Nr. 0101/0077:113) inicijavimo pagrindu, keičiant minėtu detaliuoju planu nustatytą sklypo pastatų aukštingumą, tankumą, intensyvumą ir kitus naudojimo ir tvarkymo režimo reikalavimus bei užstatymo zoną ir ribas pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą.

2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

3. L a i k a u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. vasario 29 d. įsakymą Nr. A30-609 „Dėl leidimo inicijuoti Žemųjų Panerių ir Jankiškių pramoninio rajono detaliojo plano pakeitimo sprendinių koregavimą“.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė
PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m. liepos 24 d.

įsakymu Nr. A30-2169

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypas Jankiškių g. 30 (kadastro Nr. 0101/0077:113) Vilkpėdės seniūnija.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 1,7838 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: UAB „Arlanga“, įmonės kodas 302594871, Jankiškių g. 30, Vilnius.

5. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus 2017-06-12 prašymas.

6. Detalioj plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.

7. Planavimo uždaviniai: pakeisti detaliuoju planu nustatytą sklypo pastatų aukštingumą, tankumą, intensyvumą ir kitus naudojimo ir tvarkymo režimo reikalavimus bei užstatymo zoną ir ribas pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą.

8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

9. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, servitutai.

10. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

11. SPAV reikalingumas: nerengiama.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

15. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą. Procedūriniai dokumentai teikiami

17. Planavimo terminai: iki 2020 m. liepos mėn.

18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta : Savivaldybės vyriausiasis architektas,

Departamento direktorius Mindaugas Pakalnis