2017-09-14 patvirtintas Pilaitės Šiaurinės dalies detaliuoju planu nustatytų sklypo Labguvos g.4A statinių statybos zonų ir ribų koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL PILAITĖS TERITORIJOS ŠIAURINĖS DALIES DETALIUOJU PLANU NUSTATYTŲ SKLYPO LABGUVOS G.4A STATINIŲ STATYBOS ZONŲ IR RIBŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO.

2017 m. rugsėjo 14 d. Nr. A30-2479

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu,

t v i r t i n u Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliuoju planu (reg. Nr. 555), patvirtintu Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“, nustatytų sklypo Labguvos g. 4A (kadastro Nr. 0101/0167:1815) statinių statybos zonos ir ribų koregavimą pagal sklypo sutvarkymo brėžinį (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projekto

„Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliuoju planu nustatytų sklypo Labguvos g. 4A statinių statybos zonos ir ribų koregavimo tvirtinimo“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-09-05

1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai

Parengtas Savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas, kuriuo tvirtinama Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliuoju planu (reg. Nr. 555), patvirtintu Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“, nustatytų sklypo Labguvos g. 4A (kadastro Nr. 0101/0167:1815) statinių statybos zonos ir ribų koregavimas pagal sklypo sutvarkymo brėžinį (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos

Projektas rengiamas vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis.

3. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti

Neigiamų pasekmių nebus.

4. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

5. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai

Nereikalingi.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti

Nereikalinga.

7. Teisės akto projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Negautos.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai: institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai

Privatus asmuo.

9. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai)

Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Vakarinės teritorijos poskyrio specialistė Virginija Dabašinskaitė.

10. Priimto teisės akto nauda Vilniečiams ir vilniečiams

Bus sutvarkyta teritorija.

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio vedėja Danutė Eidukonytė

TP komisijoje suderintą brėžinį žiūrėti čia