2017-09-14 patvirtintas teritorijos prie Lazdynėlių ir Lietaus gatvių detaliuoju planu nustatytų sklypo Lūkesčių g.22 statinių statybos zonos ir ribų koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE LAZDYNĖLIŲ IR LIETAUS GATVIŲ DETALIUOJU PLANU NUSTATYTŲ SKLYPO NR. 2 (LŪKESČIŲ G. 22) STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR RIBŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2017 m. rugsėjo 14 d. Nr. A30-2463

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu,

t v i r t i n u teritorijos prie Lazdynėlių ir Lietaus gatvių detaliuoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. 1-252 „Dėl teritorijos prie Lazdynėlių ir Lietaus gatvių detaliojo plano tvirtinimo“, (reg. Nr. 2037) nustatytų sklypo Nr. 2 (Lūkesčių g. 22, kadastro Nr. 0101/0068:2174) statinių statybos zonos ir ribų koregavimą pagal sklypo sutvarkymo planą, kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė