2017-09-14 priimtas sprendimas koreguoti gyvenamojo kvartalo Šiltnamių gatvėje detaliojo plano papildymo sprendinius sklype Neužmirštuolių g. 10C

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI LAZDYNŲ SENIŪNIJOS GYVENAMOJO KVARTALO ŠILTNAMIŲ GATVĖJE DETALIOJO PLANO PAPILDYMO PROJEKTO SPRENDINIUS SKLYPE NR. 19 (NEUŽMIRŠTUOLIŲ G. 10C, KADASTRO NR. 0101/0068:1049) INICIJAVIMO PAGRINDU

2017 m. rugsėjo 14 d. Nr. A30-2464

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.1, 318.4.5.1.1 ir 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1996 m. spalio 10 d. sprendimu Nr. 1633V „Dėl Lazdynų seniūnijos gyvenamojo kvartalo Šiltnamių gatvėje detaliojo plano papildymo projekto tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 106) sklypo Nr. 19 (Neužmirštuolių g. 10C, kadastro Nr. 0101/0068:1049), pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. A30-2172 „Dėl žemės sklypo Neužmirštuolių g. 10 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinius inicijavimo pagrindu, pakeičiant detaliuoju planu nustatytą sklypo naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2), leistiną pastatų aukštį, nustatant sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą (reg. Nr. 1881).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojas

2017 m. rugsėjo 14 d.

įsakymu Nr. A30-2464

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas Lazdynų seniūnijos gyvenamojo kvartalo Šiltnamių gatvėje detaliojo plano papildymo projekto sklypo Nr. 19 sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.

2. Planuojamos teritorijos adresas: sklypas Neužmirštuolių g. 10C (kadastro Nr. 0101/0068:1049), Lazdynų seniūnija, Vilnius.

3. Planuojamos teritorijos plotas: 0,1217 ha.

4. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

5. Planavimo iniciatorius sklypo Neužmirštuolių g. 10C savininkai.

6. Planavimo pagrindas: sklypo savininkų prašymas.

7. Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1996 m. spalio 10 d. sprendimu Nr. 1633V „Dėl Lazdynų seniūnijos gyvenamojo kvartalo Šiltnamių gatvėje detaliojo plano papildymo projekto tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 106) sklypo Nr. 19 (Neužmirštuolių g. 10C, kadastro Nr. 0101/0068:1049), pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. A30-2172 „Dėl žemės sklypo Neužmirštuolių g. 10 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinius inicijavimo pagrindu, pakeičiant detaliuoju planu nustatytą sklypo naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2), leistiną pastatų aukštį, nustatant sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą (reg. Nr. 1881).

8. Papildomi planavimo uždaviniai: nenustatoma.

9. Papildomi planavimo reglamentai: nenustatoma.

10. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

11. SPAV reikalingumas: neprivalomas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

15. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

17. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

19. Kiti reikalavimai: informuoti planuojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojus ir naudotojus apie planavimą, surinkti trūkstamus planavimui pradinius duomenis planavimo organizatorius paveda rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, naudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Departamento direktorius,

Savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio vedėja

Danutė Eidukonytė