2017-09-14 priimtas sprendimas koreguoti sausio 13 -osios g.2 detaliojo plano sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO SAUSIO 13-OSIOS G. 2 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2017 m. rugsėjo 14 d. Nr. A30-2459

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 4 d. sprendimu Nr. 1-1607 „Dėl sklypo Sausio 13-osios g. 2 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 1899) sprendinius inicijavimo pagrindu sklypo dalyje papildomai nustatant daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą (G2) ir teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto teritorijos bendrąjį planą.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė


PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m._rugsėjo 14d.

įsakymu Nr. A30-2459

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypas Sausio 13-osios g. 2 (kadastrinis Nr. 0101/0038:170), Karoliniškių seniūnija, Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 3,6805 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: UAB „Karolinos turas“, įmonės kodas 120337848, Sausio 13-osios g. 2, Vilnius.

5. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.

6. Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 1-1607 „Dėl sklypo Sausio 13-osios g. 2 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 1899) sprendinius inicijavimo pagrindu sklypo dalyje (savo valdomos teritorijos ribose) papildomai nustatant daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą (G2) ir teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto teritorijos bendrąjį planą.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

8. Papildomi planavimo reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: reikalingas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas: nerengiama.

14. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų.

16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti nustatyta tvarka Teritorijų planavimo komisijoje.

18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius,

Savivaldybės vyriausias architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Teritorijų planavimo skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio

vyr. specialistė A. Tiškevičienė, 211 2752„DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO SAUSIO 13-OSIOS G. 2 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017

1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai: Atsižvelgiant į UAB „Karolinos turas“ prašymus ir 2017 m. balandžio 21 d. pasirašytą preliminarią paramos sutartį dėl gyvenamųjų patalpų perdavimo savivaldybės nuosavybėn, parengtas įsakymo projektas, kurio tikslas koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 1-1607 „Dėl sklypo Sausio 13-osios g. 2 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 1899) sprendinius inicijavimo pagrindu sklypo dalyje papildomai nustatant daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą (G2) ir teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto teritorijos bendrąjį planą.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos: projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (reg. Nr. 1881).

3. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti: Detaliojo plano sprendiniai bus viešai svarstomi su visuomene.

4. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais: projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

5. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai: nereikalingi.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti: Detaliojo plano rengimui biudžeto lėšos nenumatomos. Detalusis planas finansuojamas sklypo savininko.

7. Teisės akto projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados: negauta.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai: institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai: UAB „Karolinos turas“.

9. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai): Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė Asta Tiškevičienė.

10. Priimto teisės akto nauda Vilniui ir vilniečiams: pasirašyta preliminari paramos sutartis, bus užtikrinti daugiabučio gyvenamojo namo infrastruktūros elementai – parkavimo vietos, vaikų žaidimų aikštelė.

PRIDEDAMA:

  1. Ištrauka iš Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano.
  2. Planavimo darbų programa, 3 egz.
  3. Preliminari paramos sutartis dėl gyvenamųjų patalpų perdavimo Savivaldybės nuosavybėn.
  4. 2017 m. gegužės 5 d. pasitarimo Miesto plėtros departamento klausimais protokolas Nr. 28-

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Vakarinės teritorijos poskyrio vedėja Danutė Eidukonytė