2017-09-15 priimtas sprendimas rengti sklypo Titnago g.78 detaliojo plano koregavimą sklype Paneriškių g.5

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO RENGTI SKLYPO TITNAGO G. 78 DETALIOJO PLANO SLYPO NR. 1 PANERIŠKIŲ G. 5 KOREGAVIMĄ INICIJAVIMO PAGRINDU

2017 m. rugsėjo 15 d. Nr. A30-2490

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 24 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1 ir 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u rengti sklypo Titnago g. 78 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2011 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. 1-229 „Dėl teritorijos prie Titnago g. 78 detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sklypo Nr. 1 Paneriškių g. 5 (kadastro Nr. 0101/0067:250) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, padidinant sklypo užstatymo tankumą 40 proc. ir keičiant statybos zoną ir ribas.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

3. N u s t a t a u, kad už šio įsakymo viešinimą yra atsakingas Miesto plėtros departamentas.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m. rugsėjo 15 d.

įsakymu Nr. A30-2490

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Paneriškių g. 5 (kadastro Nr. 0101/0067:250), Panerių seniūnija, Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,1056 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Rengėjas: pasirenka iniciatorius.

5. Planavimo pagrindas: UAB „VM Valda“ 2017-02-24 prašymas Nr. A50-6251/17

6. Planavimo uždaviniai: padidinti sklypo užstatymo tankumą 40 proc. ir pakeisti statybos zoną ir ribas.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.

8. Papildomi reglamentai: nereikalingi.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas: nerengiama.

14. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano koregavimo rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

16. Planavimo terminai: iki 2020 m. rugsėjo mėn.

17. Derinimo procedūra: atlikti derinimo veiksmus teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje.

18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje. Registruoti www.tpdr.lt.


Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius

(Savivaldybės vyriausiasis architektas) Mindaugas Pakalnis