2017-09-16 patvirtintas sklypo Savanorių pr.247 detaliojo plano sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO SAVANORIŲ PR. 247 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMO TVIRTINIMO

2017 m. rugsėjo 13 d. Nr. A30-2454

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu ir atsižvelgdama į 2017 m. rugpjūčio 17 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG40310:

1. T v i r t i n u sklypo Savanorių pr. 247 (kadastro Nr. 0101/0076:218) detaliojo plano (reg. Nr. 2593), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 14 d. sprendimu Nr. 1-1489 ,,Dėl sklypo Savanorių pr. 247, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių keitimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-16-415). Pagrindinis brėžinys (M 1:1000) pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi teikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. šiuo detaliuoju planu suplanuotų sklypų ribos ir plotai gali būti tikslinami atlikus tiksliuosius geodezinius matavimus;

2.3. už šio įsakymo vykdymą yra atsakingas Miesto plėtros departamento direktorius.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė

pagrindinį brėžinį žiūrėti čia