2017-09-20 priimtas sprendimas koreguoti teritorijos tarp Aguonų, Kauno, Mindaugo ir šaltinių gatvių detaliojo plano sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS TARP AGUONŲ, KAUNO, MINDAUGO IR ŠALTINIŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS

INICIJAVIMO PAGRINDU

2017 m. rugsėjo 20 d. Nr. A30-2540

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 21 d. sprendimu Nr. 1-832 „Dėl teritorijos tarp Aguonų, Kauno, Mindaugo ir Šaltinių gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2312) sprendinius inicijavimo pagrindu sklype Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0056:67) Aguonų g. 17, Vilniuje, panaikinant žemės sklypo komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą, tikslinant užstatymo intensyvumą pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, statybos zoną ir ribas ir tikslinant servitutų vietas.

2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė
PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

Administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m. rugsėjo 20 d.

įsakymu Nr. A30-2540

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypas Aguonų g. 17 (kadastro Nr. 0101/0056:67) Naujamiesčio seniūnija.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 1,2574 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: UAB „Upės lašas“, įmonės kodas 303351947, A. Goštauto g. 40B, Vilnius.

5. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus 2017-08-01 prašymas.

6. Detalioj plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.

7. Planavimo uždaviniai: panaikinti žemės sklypo komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą, tikslinant užstatymo intensyvumą pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, statybos zoną ir ribas ir tikslinant servitutų vietas.

8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

9. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

10. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

11. SPAV reikalingumas: nereikalainga.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

15. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

17. Planavimo terminai: iki 2020 m. spalio mėn.

18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė:

Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas

K. Buivydas tel. 2753