2017-09-25 patvirtintas sklypo vasario 16-osios g.10detaliojo plano sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO VASARIO 16-OSIOS G. 10 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2017 m. rugsėjo 25 d. Nr. A30-2580

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2017 m. rugsėjo 12 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG42793:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. 1-445 patvirtinto sklypo Vasario 16-osios g. 10 detaliojo plano (reg. Nr. 2088) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0040:303) Vasario 16-osios g. 1 (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-16-468). Pagrindinis brėžinys M1:500 pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė


ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ĮSAKYMO PROJEKTO

,, DĖL SKLYPO VASARIO 16-OSIOS G. 10 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-09-15

1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai

Parengtu įsakymo projektu siūloma patvirtinti planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu atliktą sklypo Vasario 16-osios g. 10 detaliojo plano (reg. Nr. 2088) sprendinių koregavimą 1,2210 ha kitos paskirties (esamas naudojimo būdas – gyvenamosios bei komercinės paskirties objektų teritorijos, pobūdis – daugiaaukščių ir aukštybinių gyvenamųjų namų bei prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos) UAB “Orkela” nuosavybės teisėmis prklausančiame sklype Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0040:303) Vasario 16-osios g. 1, pakeičiant detaliuoju planu sklype nustatytus užstatymo aukščio reglamentus, statybos zonos ir servitutų ribas bei patikslinant kitus planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius planuojamas sklypas patenka į miesto centro, svarbiausių lokalių centrų funkcinę zoną PR 1.1.) ir atsižvelgiant į parengtus projektinius pasiūlymus.

Buvusio Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso teritorijos (u. k. 30748), esančios Vilniaus miesto istorinėje dalyje, vad. Naujamiesčiu (u. k. 33653), sklype Vasario g. 16-osios g. 1 planuojama statyti viešbučio ir administracinių pastatų kompleksą, kartu su nauja statyba rekonstruojant bei pritaikant naujai paskirčiai 4 į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą įtrauktus, vertingųjų savybių turinčius, buvusios Šv. Jokūbo ligoninės pastatus.

Detaliojo plano koregavimo sprendiniais sklypui nustatomas komercinės paskirties objektų teritorijų (indeksas K) naudojimo būdas, išskiriamos 6 reglamentinės zonos pagal leistiną statinio aukštį: 1A – 3-5 aukštai (iki 14 m), 1B – 4 aukštai (iki 18,5 m), 1C – 4 aukštai (iki 19,5 m), 1D – 4 aukštai arba 3 aukštai su mansarda (iki 18,5 m), 1E – 2 aukštai arba 1 aukštas su mansarda (iki 10 m) ir 1F (ne didesnėje kaip 25 proc. vakarinėje sklypo dalyje) – 6-7 aukštai (iki 25 m), neviršijant sklypo Vasario 16-osios g. 10 detaliuoju planu sklypui Nr. 1 nustatyto bendro (išvedus vidurkį pagal pagal buvusias 2 sklypo reglamentines zonas) užstatymo tankio – iki 60 proc., intensyvumo – iki 2,1 bei perimetrinio užstatymo tipo. Taip pat nustatomi servitutai S1, S2 ir S3, statybos zonos ir ribos. Priklausomųjų želdynų norma – ne mažiau kaip 25 proc. sklypo ploto.

Automobilių parkavimo tipas – požeminis (nuo 250 iki 300 vietų) ir antžeminis (laikino automobilių sustojimo antžeminė kiemo aikštelė 30 automobilių).

Įvažiavimai/išvažiavimai į sklypą numatomi iš Lukiškių g., Vasario 16-osios g. Iš J. Tumo-Vaižganto g. numatomas tik įvažiavimas, o iš A. Goštauto g. – tik išvažiavimas, planuojant jungtį tarp šių gatvių.

Galiojančio detaliojo plano koregavimą leista inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016-08-31 įsakymu Nr. A30-2422.

Koreguojamo detaliojo plano sprendiniai pateikti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-16-468.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos

Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto bendruoju planu reg. Nr.1881.

3. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

5. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai

Nereikalingi.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti

Detaliojo plano koregavimas parengtas privačiomis lėšomis.

7. Teisės akto projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Teigiamos.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai: institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai

Planavimo iniciatorius – UAB „Orkela“, projekto rengėjas – UAB „Senojo miesto architektai“, Miesto plėtros departamentas.

9. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai)

Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vedėjas Vytautas Kondratas.

10. Priimto teisės akto nauda Vilniui irvilniečiams

Detaliojo plano koregavimo realizavimas prisidės prie darnaus ir kompleksiško teritorijos sutvarkymo, atkuriant centrinėje miesto dalyje esančios teritorijos gyvybingumą ir patrauklumą.

Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vedėjas Vytautas Kondratas

Pagrindinį brėžinį žiūrėti čia