2017-09-25 patvirtintas teritorijos prie Kalno ir Šiaurės gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Kalno g.2

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 3,18 HA TERITORIJOS PRIE KALNO IR ŠIAURĖS GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE KALNO G. 2 TVIRTINIMO

2017 m. rugsėjo 25 d. Nr. A30-2585

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2017 m. rugsėjo 8 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG42491:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 5 d. sprendimu Nr. 1-1267 patvirtinto apie 3,18 (trijų ir aštuoniolikos šimtųjų) ha teritorijos prie Kalno ir Šiaurės gatvių detaliojo plano (reg. Nr. 72306) Naujosios Vilnios seniūnijoje sprendinių koregavimą, keičiant sklypo Kalno g. 2 (kadastro Nr. 0101/0047:673) žemės naudojimo būdą (iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų, nustatant vienbutį blokuotą užstatymo tipą), užstatymo tankį ir intensyvumą, statybos zoną ir ribą bei patikslinant kitus detaliuoju planu sklypui nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-17-224). Pagrindinis brėžinys M1:500 pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė

pagrindinį brėžinį žiūrėti čia