2017-09-25 patvirtintas teritorijos tarp Džiaugsmo ir Grūdų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype P. Babickio g.22

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS TARP DŽIAUGSMO IR GRŪDŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE P. BABICKIO G. 22 TVIRTINIMO

2017 m. rugsėjo 25 d. Nr. A30-2586

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2017 m. rugpjūčio 22 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG40590:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 4 d. sprendimu Nr. 1-1632 patvirtinto teritorijos tarp Džiaugsmo ir Grūdų gatvių detaliojo plano (reg. Nr. 1721) Naujosios Vilnios seniūnijoje sprendinių koregavimą sklype Nr. 48 (kadastro Nr. 0101/0157:145) P. Babickio g. 22, pakeičiant sklypo užstatymo tipą iš sodybinio į vienbutį blokuotą, statybos zoną ir ribą, nekeičiant kitų privalomųjų teritorijos naudojimo reglamentų (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-17-261). Pagrindinis brėžinys M1:500 pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė

Pagrindinį brėžinį žiūrėti čia