2017-09-28 priimtas sprendimas koreguoti sklypo buv. Salų kaime, Grigiškėse, detaliojo plano sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO BUVUSIAME SALŲ KAIME, GRIGIŠKĖSE, DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

2017 m. rugsėjo 28 d. Nr. A30-2634

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti sklypo (kadastro Nr. 7937/0004:1165) buvusiame Salų kaime, Grigiškių seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 2571), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 12 d. sprendimu Nr. 1-1547 „Dėl sklypo buvusiame Salų kaime, Grigiškėse, detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklypuose Žalvarnių g. 23 ir Žalvarnių g. 25 keičiant esamą žemės sklypo naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos naudojimo būdą, nustatant sodybinio užstatymo tipą, dalijant sklypus į du, nustatant juose užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statybos zoną ir ribas, pastatų aukštį, servitutus ir kitus statybos reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė
PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

Administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m. rugsėjo 28 d.

įsakymu Nr. A30-2634

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypai Žalvarnių g. 23 (kadastro Nr. 7937/0004:1212) ir Žalvarnių g. 25 (kadastro Nr. 7937/0004:1213) Grigiškių seniūnija.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,5694 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: sklypų savininkai UAB „Dajuranas“, Artūras Lukaševičius ir Edvina Kovalevska.

5. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus 2017-07-20 prašymas (registracijos Nr. A50-23411/17).

6. Detalioj plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.

7. Planavimo uždaviniai: inicijuoti sklypo (kadastro Nr. 7937/0004:1165) buvusiame Salų kaime, Grigiškių seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 2571), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 12 d. sprendimu Nr. 1-1547 „Dėl sklypo buvusiame Salų kaime, Grigiškėse, detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklypuose Žalvarnių g. 23 ir Žalvarnių g. 25 keičiant esamą žemės sklypo naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos naudojimo būdą, nustatant sodybinio užstatymo tipą, dalijant sklypus į du, nustatant juose užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statybos zoną ir ribas, pastatų aukštį, servitutus ir kitus statybos reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

9. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas.

10. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

11. SPAV reikalingumas: nereikalinga.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

15. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

17. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta : Savivaldybės vyriausiasis architektas,

Departamento direktorius Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Teritorijų planavimo skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas

R. Mockus, tel. (8 5) 211 2641