2017-09-29 priimtas sprendimas koreguoti Gineitiškių ir Pavilonių teritorijos T10ir T12 kv. detaliojo plano sprendinius sklype Tarandės g. 52D

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI GINEITIŠKIŲ IR PAVILIONIŲ TERITORIJOS T10 IR T12 KVARTALŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 14.2 (TARANDĖS G. 52D KADASTRO NR. 0101/0170:122) SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2017 m. rugsėjo 29 d. Nr. A30-2690

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. 1-1995 „Dėl Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 73703) sklypo Nr. 14.2 (Tarandės g. 52D, kadastro Nr. 0101/0170:122) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant žemės sklypo naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos (K) į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1), sudalinant sklypą ir nustatant teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė

PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m. rugsėjo 29 d.

įsakymu Nr. A30-2690

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypas Tarandės g. 52D (kadastro Nr. 0101/0170:122) Pašilaičių seniūnija, Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 0,4026 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: Marija Tolkačiova.

5. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.

6. Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. 1-1995 „Dėl Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 73703) sklypo Nr. 14.2 (Tarandės g. 52D kadastro Nr. 0101/0170:122) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant žemės sklypo naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos (K) į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1), sudalinant sklypą ir nustatant teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą.

8. Papildomi planavimo reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas: nerengiama.

14. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų.

16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti nustatyta tvarka Teritorijų planavimo komisijoje.

18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius,

Savivaldybės vyriausias architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros

Vakarinės teritorijos poskyrio

vyr. specialistė A. Tiškevičienė, 211 2752