2017-09-29 priimtas sprendimas koreguoti sklypo Žemojoje g. 107 detaliojo plano sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO ŽEMOJOJE G. 107 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

2017 m. rugsėjo 29 d. Nr. A30-2661

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1-870 patvirtinto sklypo Žemojoje g. 107 (kadastro Nr. 0101/0074:2057), Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 3180), pertvarkyto žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. A30-1785, sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu patikslinant teritorijos naudojimo reglamentus.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m. rugsėjo 29 d.

įsakymu Nr. A30-2661

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas sklypo Žemojoje g. 107 (kadastro Nr. 0101/0074:2057), Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano sprendinių koregavimas.

2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 1,1789 ha sklypas (žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) Žemoji g. 107 (kadastro Nr. 0101/0074:557), Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniuje.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius

4. Planavimo iniciatorius Igor Leontjev, Elena Leontjeva, Žemoji g. 107, Vilnius, tel. 8 686 00500

5. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.

6. Planavimo pagrindas: Igor Leontjev prašymas, Reg. Nr. A50-29890/17, 2017-09-19.

7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 7 d. sprendimu Nr. 1-870 patvirtinto sklypo Žemojoje g. 107 (kadastro Nr. 0101/0074:2057), Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 3180) pertvarkyto žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. A30-1785 sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu patikslinant teritorijos naudojimo reglamentus.

8. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.

9. Papildomi reglamentai: nėra.

10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.

11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.

17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.

18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas

Benius Bučelis, tel. 219 7913 (4913)