2017-10-05 priimtas sprendimas organizuoti teritorijos prie sklypo Dariaus ir Girėno g.81 detaliojo plano koregavimą apie 1,5 ha teritorijos dalyje

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE SKLYPO DARIAUS IR GIRĖNO G. 81 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO ORGANIZAVIMO APIE 1,5 HA TERITORIJOS DALYJE

2017 m. spalio 5 d. Nr. A30-2728

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.16 punktu:

1. O r g a n i z u o j u teritorijos prie sklypo Dariaus ir Girėno g. 81, Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 2165), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 1-555, sprendinių koregavimą apie 1,5 (vieno ir penkių dešimtųjų) ha teritorijos dalyje (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. detaliojo plano koregavimo tikslas – pakeisti (patikslinti) susisiekimo komunikacijų išdėstymo (įvažiavimo į sklypus vietų) sprendinius bei kitus detaliuoju planu nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais;

2.2. už šio įsakymo viešinimą yra atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas.

3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė

PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m. spalio 5 d.

įsakymu Nr.A30-2728

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: teritorijos prie sklypo Dariaus ir Girėno g. 81 detaliojo plano sprendinių koregavimas apie 1,5 ha teritorijos dalyje.

2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: apie 1,5 ha teritorija (0,0714 ha kitos paskirties (naudojimo būdas nenustatytas) sklypas Dariaus ir Girėno g. 67 (kad. Nr. 0101/0079:1375), 0,1939 ha kitos paskirties (naudojimo būdas nenustatytas) sklypas Dariaus ir Girėno g. 69 (kad. Nr. 0101/0079:310), 0,3675 ha kitos paskirties (naudojimo būdas – visuomeninės ir komercinės paskirties objektų teritorijos) sklypas Dariaus ir Girėno g. 71 (kad. Nr. 0101/0079:1077), 0,1536 ha kitos paskirties (naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos) sklypas Dariaus ir Girėno g. 73 (kad. Nr. 0101/0079:1061), 0,0123 ha kitos paskirties (naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos) Dariaus ir Girėno g. 73A (kad. Nr. Nr. 0101/0079:1060), 0,0338 ha kitos paskirties (naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos) sklypas (kad. Nr. 0101/0079:2525) ir apie 0,67 ha valstybinės žemės plotas) prie Dariaus ir Girėno g., Naujininkų seniūnijoje, Vilniuje.

3. Planavimo organizatorius ir iniciatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.

4. Detaliojo plano rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112446, faks. 8 5 2112445, LT-09601, Vilnius.

5. Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės mero pasitarimo Miesto plėtros departamento klausimais 2017-03-27 protokolo Nr. 28-154/17(1.2.13-T1) 2 punktas ir 2017-05-08 protokolo Nr. 28-240/17(1.2.13-T1) 4 punktas.

6. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti teritorijos prie sklypo Dariaus ir Girėno g. 81 detaliojo plano (reg. Nr. 2165), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 1-555, sprendinių koregavimą apie 1,5 ha teritorijos dalyje. pakeičiant (patikslinant) susisiekimo komunikacijų išdėstymo (įvažiavimo į sklypus vietų) sprendinius bei kitus detaliuoju planu nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.

8. Papildomi reglamentai: nėra.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami

10. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti:nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

14. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir detaliojo plano rengėjas.

16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti projekto rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Projektas rengiamas 3 egz. (originalas ir 2 patvirtintos kopijos), pateikiant 3 egz. kompiuterinių laikmenų.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vedėjas Vytautas Kondratas, tel. 211 2754

pridedamą schemą žiūrėti čia