2017-10-11 patvirtintas Pilaitės teritorijos Šiaurinės dalies detaliuoju planu nustatytų sklypo Gumbinės g.11 statinių statybos zonos ir ribų koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL PILAITĖS TERITORIJOS ŠIAURINĖS DALIES DETALIUOJU PLANU NUSTATYTŲ SKLYPO GUMBINĖS G. 11 STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR RIBŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2017 m. spalio 11 d. Nr. A30-2785

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu,

t v i r t i n u Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliuoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano patvirtinimo“ (reg. Nr. 555) nustatytų sklypo Gumbinės g. 11 (kadastro Nr. 0101/0167:2043) statinių statybos zonos ir ribų koregavimą pagal statinio projekto sklypo sutvarkymo dalį (sklypo planą) su koreguojamais detaliojo plano sprendiniais brėžinį (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė

patvirtintą brėžinį žiųrėti čia