2017-10-11patvirtintas sklypo Titnago g.78 detaliojo plano sprendinių koregavimas (Paneriškių g. 5G, 5H, 5J, 5F, 5K, 5R, 5S, 5N)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO TITNAGO G. 78 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO (SKLYPUOSE PANERIŠKIŲ G. 5G, 5H, 5J, 5F, 5K, 5R, 5S IR 5N) TVIRTINIMO

2017 m. spalio 11 d. Nr. A30-2784

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu ir atsižvelgdama į 2017 m. spalio 2 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG45073:

1. T v i r t i n u Titnago g. 78 detaliojo plano (reg. Nr. 2817), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. 1-229 ,,Dėl sklypo Titnago g. 78 detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų Paneriškių g. 5G, 5H, 5J, 5F, 5K, 5R, 5S ir 5N sprendinių koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-16-352). Pagrindinis brėžinys (M 1:500) pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi teikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. šiuo detaliuoju planu suplanuotų sklypų ribos ir plotai gali būti tikslinami atlikus tiksliuosius geodezinius matavimus;

2.3. už šio įsakymo vykdymą yra atsakingas Miesto plėtros departamento direktorius.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė