2017-10-17 pakeistas Administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017-08-07 įsakymas Nr. A30-2314

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2017-08-07 ĮSAKYMO NR. A30-2314 „DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS GARIŪNŲ GATVĖS PRADŽIOJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE GRINĖS G. 4“ PAKEITIMO

2017 m. spalio 17 d. Nr. A30-2830

Vilnius

K e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. rugpjūčio 7 d. įsakymą Nr. A30-2314 „Dėl leidimo inicijuoti teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Grinės g. 4“:

1. Išdėstau 1 punktą taip:

„1. L e i d ž i u inicijuoti teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano (reg. Nr. 931), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 476 ,,Dėl teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklypą Grinės g. 4 (kadastro Nr. 0101/0067:153) dalijant į du, nustatant juose komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą (K) bei galimus kitus teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais“.

2. Išdėstau Planavimo darbų programos detaliojo planavimo dokumentui koreguoti 5 punktą taip:

„5. Planavimo uždaviniai: atlikti teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano (reg. Nr. 931), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 476 ,,Dėl teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklypą Grinės g. 4 (kadastro Nr. 0101/0067:153) dalijant į du, nustatant juose komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą (K) bei galimus kitus teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais“.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS GARIŪNŲ GATVĖS PRADŽIOJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE GRINĖS G. 4

2017 m. rugpjūčio 7 d. Nr. A30-2314

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano (reg. Nr. 931), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 476 ,,Dėl teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą, nustatant sklypui Grinės g. 4 (kadastro Nr. 0101/0067:153) komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą (K), bei galimus kitus teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė


PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

pavaduotojo

2017 m. rugpjūčio 7 d.

įsakymu Nr. A30-2314

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Grinės g. 4.

2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 2494 kv. m sklypas Grinės g. 4, Panerių seniūnijoje, Vilniuje (sklypo paskirtis – kita, naudojimo būdas vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: sklypo savininko prašymas 2017-05-16 Nr. A50-15758/17.

5. Planavimo uždaviniai: atlikti teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano (reg. Nr. 931), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 476 ,,Dėl teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą, nustatant sklypui Grinės g. 4 (kadastro Nr. 0101/0067:153) komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą (K) bei galimus kitus teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.

7. Papildomi reglamentai: nėra.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami

9. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti:nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

13. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.

15. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, naudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas

Rimantas Mockus, tel. 211 2641

situacijos schemą žiūrėti čia