2017-10-17 patvirtintas sklypo Žilvičių g.42/30 detaliojo plano sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO ŽILVIČIŲ G. 42/30 DETALIOJO PLANO

SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2017 m. spalio 17 d. Nr. A30-2814

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2017 m. spalio 4 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG45466:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 30-1973 patvirtinto sklypo Žilvičių g. 42/30 detaliojo plano (reg. Nr. 1685) sklypo Nr. 1, pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 30-3215 „Dėl sklypo Žilvičių g. 42 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinių koregavimą nustatant sklype Švariojoje g. 30 (kadastro Nr. 0101/0074:458) 31 proc. užstatymo tankį ir kitus statybos reglamentus (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-17-275). Pagrindinis brėžinys M1:500 pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė

pagrindinį brėžinį žiūrėti čia