2017-10-23 patvirtintas sklypo (kad Nr. 0101/0157:1233), Rokantiškių k., detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype J.Urbšio g. 7

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0157:1233) ROKANTIŠKIŲ KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE J. URBŠIO G. 7

TVIRTINIMO

2017 m. spalio 23 d. Nr. A30-2866

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2017 m. spalio 11 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG46379:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 30-781 patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0157:1233) Rokantiškių kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 2329) sprendinių koregavimą, padalijant sklypą Nr. 4 (kadastro Nr. 0101/0157:2007) J. Urbšio g. 7 į atskirus sklypus ir nustatant galimą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ reikalavimais ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-17-362). Pagrindinis brėžinys M1:500 pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė

pagrindinį brėžinį žiūrėti čia