2017-10-23 priimtas sprendimas koreguoti sklypo Santariškių g.17 detaliojo plano sprendinius sklype Nr.10 (kad. Nr. 0101/0005:427)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO SANTARIŠKIŲ G. 17 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NR. 10 (KADASTRO NR. 0101/0005:427) TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

2017 m. spalio 23 d. Nr. A30-2865

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.1, ir 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti sklypo Santariškių g. 17 detaliojo plano (reg. Nr. 1537), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 30-2161 ,,Dėl sklypo Santariškių g. 17 detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sklypo Nr. 10 (kadastro Nr. 0101/0005:427) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant statybos zoną, ribą, liniją bei užstatymo tipą iš sodybinio į vienbutį blokuotą užstatymą.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojas

2017 m. spalio 23 d.

įsakymu Nr. A30-2865

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Žemės sklypas M. Bukšos g. 8 (kadastro Nr. 0101/0005:427), Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,0814 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: Sklypo savininko UAB ,,Dorkanas“ prašymas.

5. Planavimo uždaviniai: sklypo Santariškių g. 17 detaliojo plano (reg. Nr. 1537), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 30-2161 ,,Dėl sklypo Santariškių g. 17 detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sklypo Nr. 10 (kadastro Nr. 0101/0005:427) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant statybos zoną, ribą, liniją bei užstatymo tipą iš sodybinio į vienbutį blokuotą užstatymą.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, naudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta: Vilniaus miesto savivaldybės

Miesto vyriausiasis architektas,

Miesto plėtros departamento direktorius Mindaugas Pakalnis

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė

Valdonė Gavorskienė, 211 2519