2017-10-24 priimtas sprendimas koreguoti 2,15ha teritorijos prie Džiaugsmo g. detaliojo plano sprendinius sklypuose (kad. Nr. 0101/0157:459, Nr. 0101/0157:490 ir Nr. 0101/0157:489)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI APIE 2,15 HA TERITORIJOS PRIE DŽIAUGSMO G., NAUJOSIOS VILNIOS SEN., DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPUOSE (KADASTRO NR. 0101/0157:459, NR. 0101/0157:490 IR NR. 0101/0157:489)

2017 m. spalio 24 d. Nr. A30-2895

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 30-1504 patvirtinto apie 2,15 (dviejų ir penkiolikos šimtųjų) ha teritorijos prie Džiaugsmo gatvės, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. T00080850) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, pakeičiant sklypų Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0157:459) Džiaugsmo g. 54K, Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0157:490) Džiaugsmo g. 54L ir Nr. 3 (kadastro Nr. 0101/0157:489) Džiaugsmo g. 54M užstatymo tipą iš sodybinio į vienbutį blokuotą nekeičiant kitų privalomųjų teritorijos naudojimo reglamentų (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m. spalio 24 d.

įsakymu Nr. A30-2895

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas apie 2,15 ha teritorijos prie Džiaugsmo g., Naujosios Vilnios sen., detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose (kadastro Nr. 0101/0157:459, Nr. 0101/0157:490 ir Nr. 0101/0157:489).

2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 0,2542 ha sklypai (žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) (kadastro Nr. 0101/0157:459) Džiaugsmo g. 54K, (kadastro Nr. 0101/0157:490) Džiaugsmo g. 54L ir (kadastro Nr. 0101/0157:489) Džiaugsmo g. 54M, Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniuje.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius

4. Planavimo iniciatorius Danutė Rasinskienė ir Jurga Žilikienė, Juozapavičiaus g. 9A-172, Vilnius, tel. 869995828

5. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.

6. Planavimo pagrindas: Danutės Rasinskienės ir Jurgos Žilikienės prašymas, Reg. Nr. A50-27010/17, 2017-08-24.

7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 30-1504 patvirtinto apie 2,15 (dviejų ir penkiolikos šimtųjų) ha teritorijos prie Džiaugsmo gatvės, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. T00080850) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, pakeičiant sklypų Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0157:459) Džiaugsmo g. 54K, Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0157:490) Džiaugsmo g. 54L ir Nr. 3 (kadastro Nr. 0101/0157:489) Džiaugsmo g. 54M užstatymo tipą iš sodybinio į vienbutį blokuotą nekeičiant kitų privalomųjų teritorijos naudojimo reglamentų.

8. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.

9. Papildomi reglamentai: nėra.

10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.

11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.

17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.

18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas

Benius Bučelis, tel. 219 7913 (4913)