2017-10-24 priimtas sprendimas koreguoti sklypų (kad. Nr. 0101/0158:740, NR. 0101/0158:741, NR. 0101/0158:683), Nemėžio k., detaliojo plano sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0158:740, NR. 0101/0158:741, NR. 0101/0158:683) NEMĖŽIO K., NAUJOSIOS VILNIOS SEN., DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE KAŠUBŲ G. 3

2017 m. spalio 24 d. Nr. A30-2903

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-405 patvirtinto sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:740, Nr. 0101/0158:741, Nr. 0101/0158:683) Nemėžio kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 78264) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype (kadastro Nr. 0101/0158:1938) Kašubų g. 3 keičiant naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos nekeičiant kitų privalomųjų teritorijos naudojimo reglamentų (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė

sklypo vietą miesto schemoje žiūr. čia
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m. spalio 24 d.

įsakymu Nr. A30-2903

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas sklypų Nemėžio k., (kad. Nr. 0101/0158:741, 0101/0158:740, 0101/0158:683), Naujosios Vilnios sen. detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Kašubų g. 3.

2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 0,0805 ha sklypas (žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) Kašubų g. 3 (kad. Nr. 0101/0158:1938), Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniuje.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius

4. Planavimo iniciatorius UAB „Facija“ (įm. kodas 302687005), Rasų g.43, Vilnius

5. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.

6. Planavimo pagrindas: UAB „Facija“ prašymas, Reg. Nr. A50-26652/17, 2017-08-22.

7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-405 patvirtinto sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:740, Nr. 0101/0158:741, Nr. 0101/0158:683) Nemėžio kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 78264) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype (kadastro Nr. 0101/0158:1938) Kašubų g. 3 keičiant naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos nekeičiant kitų privalomųjų teritorijos naudojimo reglamentų

8. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.

9. Papildomi reglamentai: nėra.

10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.

11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.

17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.

18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas

Benius Bučelis, tel. 219 7913 (4913)