2017-10-24 priimtas sprendimas koreguoti teritorijos prie Parko g.23 detaliojo plano sprendinius sklype parko g. 23C

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS PRIE PARKO G. 23 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE PARKO G. 23C

2017 m. spalio 24 d. Nr. A30-2894

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto valdybos 1999 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. 2046V patvirtinto teritorijos prie Parko g. 23 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (reg. Nr. 539) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu nustatant sklypo Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0064:63) Parko g. 23C užstatymo intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m. spalio 24 d.

įsakymu Nr. A30-2894

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas teritorijos prie Parko g. 23 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (reg. Nr. 539) sprendinių koregavimą sklype Parko g. 23C

2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 0,0954 ha sklypai (žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos) Parko g. 23C, Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniuje.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius

4. Planavimo iniciatorius Marijus Petrikas ir Julija Petrikienė, Jaunimo g. 21-1, Grigaičiai, Vilniaus r., tel. 860010683.

5. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.

6. Planavimo pagrindas: Marijaus Petriko ir Julijos Petrikienės prašymas, Reg. Nr. A50-26145/17, 2017-08-16.

7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 1999 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. 2046V patvirtinto teritorijos prie Parko g. 23 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (reg. Nr. 539) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu nustatant sklypo Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0064:63) Parko g. 23C užstatymo intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

8. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.

9. Papildomi reglamentai: nėra.

10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.

11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.

17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.

18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas

Benius Bučelis, tel. 219 7913 (4913)