2017-10-25 patvirtintas sklypų Šaltūnų g. (kadastro Nr. 0101/0068:203, Nr. 0101/0051:25 ir Nr. 0101/0038:59) detaliojo plano sklypo Nr.1 (K.Jelskio g.65) koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPŲ ŠALTŪNŲ G. (KADASTRO NR. 0101/0068:203, NR. 0101/0051:25 IR NR. 0101/0038:59) DETALIUOJU PLANU NUSTATYTŲ SKLYPO NR. 1 (K. JELSKIO G. 65, KADASTRO NR. 0101/0038:70) STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR RIBŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2017 m. spalio 25 d. Nr. A30-2928

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu,

t v i r t i n u sklypų Šaltūnų g. (kadastro Nr. 0101/0068:203, Nr. 0101/0051:25 ir Nr. 0101/0038:59) detaliuoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 30-2435 „Dėl sklypų Šaltūnų gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“ (reg. Nr. 2067), nustatytų sklypo Nr. 1 (K. Jelskio g. 65, kadastro Nr. 0101/0038:70) statinių statybos zonos ir ribų koregavimą pagal statinio projekto sklypo sutvarkymo dalies (sklypo plano) su koreguojamais detaliojo plano sprendiniais brėžinį (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė

brėžinį žiūrėti čia