2017 -11-06 13,7 ha teritorijos (kad. Nr. 0101/0018:24) tarp Kalvarijų ir Kareivių gatvių detaliojo plano(reg. Nr. 2496) pakeisto detaliuoju planu (reg. Nr. 4087) sprendinių koregavimas sklype Nr. 12 (Kareivių g. 2E)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL 13,7 HA TERITORIJOS (KADASTRO NR. 0101/0018:24) TARP KALVARIJŲ IR KAREIVIŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 12, PAKEISTO ŽEMĖS SKLYPO KAREIVIŲ G. 2E DETALIUOJU PLANU, SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2017 m. lapkričio 6 d. Nr. 30-2746

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2017 m. spalio 24 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG48845:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 13 d. sprendimu Nr. 1-1343 „Dėl 13,7 ha teritorijos (kadastro Nr. 0101/0018:24) tarp Kalvarijų ir Kareivių gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2496) sklypo Nr. 12 (Kareivių g. 2E, kadastro Nr. 0101/0018:81), pakeisto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. 1-1810 „Dėl žemės sklypo Kareivių g. 2E detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtintu detaliuoju planu (reg. Nr. 4087), sprendinių koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-17-20). Pagrindinis brėžinys M1:500 pridedamas.

2. N u s t a t a u prioritetinį detaliajame plane nurodytą komercinės paskirties objektų teritorijos žemės sklypo Kareivių g. 2E (kadastro Nr. 0101/0018:81) naudojimo būdą.

3. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktorė

Alma Vaitkunskienė

brėžinį žiūrėti čia