2017-11-07 patvirtintas teritorijos tarp Gabijos g. ir Ukmergės pl. detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Pavilnionių g.34

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS TARP GABIJOS GATVĖS IR UKMERGĖS PLENTO DETALIOJO PLANO SKLYPO PAVILNIONIŲ G. 34 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2017 m. lapkričio 7 d. Nr. 30-2760

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdama į 2017 m. spalio 26 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG49201:

1. T v i r t i n u teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sklypo Pavilnionių g. 34 sprendinių koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-17-141). Pagrindinis brėžinys M1:500 pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detaliojo plano koregavimą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktorė

Alma Vaitkunskienė

Brėžinį žiūrėti čia