2017-11-07 priimtas sprendimas koreguoti sklypų (kad. Nr. 0101/0171:891 ir Nr. 0101/0171:480) Tarandėje detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr. 1,2; 10-13; 15-24

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0171:891 IR NR. 0101/0171:480) TARANDĖJE DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 1, 2, NR. 10-13 IR NR. 15-24 SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2017 m. lapkričio 7 d. Nr. 30-2761

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.2:

1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 30-561 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0171:891 ir Nr. 0101/0171:480) Tarandėje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2756) sklypų Nr. 1 Raisteniškių g. 1H (kadastro Nr. 0101/0171:1972), Nr. 2 Raisteniškių g. 1G (kadastro Nr. 0101/0171:1973), Nr. 10 Putiniškių g. 1D (kadastro Nr. 0101/0171:1956), Nr. 11 Putiniškių g. 1E (kadastro Nr. 0101/0171:1977), Nr. 12 Ryliškių g. 4C (kadastro Nr. 0101/0171:1978), Nr. 13 Ryliškių g. 4B (kadastro Nr. 0101/0171:1979), Nr. 15 Ryliškių g. 4 (kadastro Nr. 0101/0171:1981), Nr. 16 Putiniškių g. 1 (kadastro Nr. 0101/0171:1967), Nr. 17 Putiniškių g. 1A (kadastro Nr. 0101/0171:1968), Nr. 18 Putiniškių g. 1B (kadastro Nr. 0101/0171:1969), Nr. 19 Ryliškių g. 2E (kadastro Nr. 0101/0171:1970), Nr. 20 Ryliškių g. 2D (kadastro Nr. 0101/0171:1971), Nr. 21 Ryliškių g. 2C (kadastro Nr. 0101/0171:1962), Nr. 22 Ryliškių g. 2B (kadastro Nr. 0101/0171:1963), Nr. 23 Ryliškių g. 2A (kadastro Nr. 0101/0171:1964) ir Nr. 24 Ryliškių g. 2 (kadastro Nr. 0101/0171:1965) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant užstatymo tipą, užstatymo zonas, užstatymo ribas bei įvažiuojamųjų kelių į sklypus vietas.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktorė

Alma Vaitkunskienė

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

Administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m. lapkričio 7d.

įsakymu Nr.30-2761

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypai Nr. 1 Raisteniškių g. 1H (kadastro Nr. 0101/0171:1972), Nr. 2 Raisteniškių g. 1G (kadastro Nr. 0101/0171:1973), Nr. 10 Putiniškių g. 1D (kadastro Nr. 0101/0171:1956), Nr. 11 Putiniškių g. 1E (kadastro Nr. 0101/0171:1977), Nr. 12 Ryliškių g. 4C (kadastro Nr. 0101/0171:1978), Nr. 13 Ryliškių g. 4B (kadastro Nr. 0101/0171:1979), Nr. 15 Ryliškių g. 4 (kadastro Nr. 0101/0171:1981), Nr. 16 Putiniškių g. 1 (kadastro Nr. 0101/0171:1967), Nr. 17 Putiniškių g. 1A (kadastro Nr. 0101/0171:1968), Nr. 18 Putiniškių g. 1B (kadastro Nr. 0101/0171:1969), Nr. 19 Ryliškių g. 2E (kadastro Nr. 0101/0171:1970), Nr. 20 Ryliškių g. 2D (kadastro Nr. 0101/0171:1971), Nr. 21 Ryliškių g. 2C (kadastro Nr. 0101/0171:1962), Nr. 22 Ryliškių g. 2B (kadastro Nr. 0101/0171:1963), Nr. 23 Ryliškių g. 2A (kadastro Nr. 0101/0171:1964), Nr. 24 Ryliškių g. 2 (kadastro Nr. 0101/0171:1965)

2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 1,00 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: UAB „Inoko“.

5. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.

6. Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 30-561 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0171:891 ir Nr. 0101/0171:480) Tarandėje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2756) sklypų Nr. 1,2, Nr. 10-13 ir Nr. 15-24 sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant užstatymo tipą, užstatymo zonas, užstatymo ribas bei įvažiuojamųjų kelių į sklypus vietas.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

8. Papildomi planavimo reglamentai: nereikalingi.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas: nerengiama.

14. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų.

16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta: Savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio

vyr. specialistė A. Tiškevičienė, 211 275