2017-11-08 pasirašyta visuomeninės iniciatyvos „Dovana Vilniui“ dvišalė paramos sutartis Nr. A72-2143/17

VISUOMENINĖS INICIATYVOS „DOVANA VILNIUI“ DVIŠALĖ PARAMOS SUTARTIS
2017 m. lapkričio 8 d. Nr. A72-2143/17(3.1.36-TD2)
Vilnius

I.Sutarties šalys
Mes, UAB „Trečioji kregždė“, kodas 304452504 (toliau – Paramos davėjas), adresas: Verkių g. 29, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Laimio Marcinkevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir akcininkų sprendimą,
ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061 (toliau – Paramos gavėjas), adresas Konstitucijos per. 3, Vilnius, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorės Almos Vaitkunskienės,
atsižvelgdamos į tai, kad visuomenine iniciatyva „Dovana Vilniui“ asmenys, įmonės ar organizacijos skatinami savanoriškai prisidėti gražinant Vilnių ir siekti visuomenei naudingų tikslų,
ir siekdamos sudaryti sąlygas Paramos davėjui dalyvauti pasirenkant konkrečius paramos dalykus,
toliau kartu vadinamos Šalimis, o atskirai Šalimi, sudaro šią paramos sutartį (toliau vadinama Sutartimi).
II. Sutarties objektas
1. Paramos dalyko – pagal Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2017-06-20 įsakymą Nr. A30-1805 „Dėl teritorijos prie senojo Pilaitės kelio detaliojo plano sklypo Nr. 20 ir šalia esančios teritorijos sprendinių koregavimo“, parengtos detaliojo plano korektūros suteikimas Paramos gavėjui.
2. Paramos davėjo skiriamo pramos dalyko vertė yra 10 000 EUR (dešimt tūkstančių eurų).
3. Siekdamos išvengti bet kokių abejonių, Šalys patvirtina, kad Paramos davėjas neteiks Paramos gavėjui jokių piniginių lėšų, parama bus teikiama neatlygintinai perduodant Paramos gavėjui nuosavybės teisę į paramos dalyką.
III. Šalių teisės ir pareigos
4. Paramos davėjas įsipareigoja iki 2018 m. lapkričio 1 d. perduoti Paramos gavėjui 1 punkte nurodytą paramos dalyką.
5. Paramos gavėjas įsipareigoja:
5.1. perimti paramos dalyką iš Paramos davėjo. Paramos gavėjui žinoma, kad pagal Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2017-06-20 įsakymą Nr. A30-1805 „Dėl teritorijos prie senojo Pilaitės kelio detaliojo plano sklypo Nr. 20 ir šalia esančios teritorijos sprendinių koregavimo“, detaliojo plano korektūrą parengimo darbus Paramos davėjo užsakymu atlieka UAB „Miesto plėtra“, ir yra Paramos davėjo sudaryta Detaliojo plano organizavimo paslaugų sutartis Nr. DP 2017-04/1.
5.2. apie dovanos gavimą paskelbti tinklalapyje www.vilnius.lt;
5.3. parengus pagal Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2017-06-20 įsakymą Nr. A30-1805 „Dėl teritorijos prie senojo Pilaitės kelio detaliojo plano sklypo Nr. 20 ir šalia esančios teritorijos sprendinių koregavimo“, detaliojo plano korektūrą, esant galimybei, viešinti informaciją apie paramą lentelėje „Įmonės ar asmens dovana Vilniui“. Paramos lentelė neturi būti eksponuojama ilgiau negu paramos dalykas.
IV. Sutarties galiojimas, nutraukimas, pakeitimas ir papildymas
6. Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir patvirtinus.
7. Galiojanti Sutartis Šalims turi įstatymo galią.
8. Sutartis raštišku Šalių susitarimu, gali būti pakeista, nutraukta ir papildyta.
9. Sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais atvejais ir pagrindais.
10. Nė viena iš Šalių negali perduoti savo įsipareigojimų tretiesiems asmenims be raštiško kitos Šalies sutikimo.
11. Visi šios Sutarties papildymai ir pakeitimai yra neatsiejama šios Sutarties dalis.
12. Jei Šalys reorganizuojamos ar likviduojamos, visos šia Sutartimi nustatytos teisės ir pareigos pereina jos teisių ir pareigų perėmėjui.
V. Baigiamosios nuostatos
13. Sudarydamos Sutartį, įgyvendindamos savo teises bei atlikdamos pareigas, Šalys veikia pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus.
14. Visi ginčai, kylantys dėl Sutarties, sprendžiami Šalių tarpusavio derybų keliu, remiantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo principais, o nepasiekus susitarimo – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Ginčai teisme sprendžiami pagal Paramos gavėjo buveinės vietą.
15. Sutartis sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties šaliai (Paramos gavėjui, Paramos davėjui ).

Šalių (jų atstovų) vardai, pavardės, parašai

Paramos davėjas
UAB „Trečioji kregždė“
Direktorius Laimis Marcinkevčius
Paramos gavėjas
Vilniaus miesto savivaldybės administracija