2017-11-15 priimtas sprendimas koreguoti teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano sprendinius sklype (kad. Nr.. 0101/0167:1264)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE SENOSIOS PILAITĖS KELIO DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NR. 8 (KADASTRO NR. 0101/0167:1264) TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

2017 m. lapkričio 15 d. Nr. 30-2828

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.1 ir 318.4.5.2 punktais:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. 560 patvirtinto teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 8 (kadastro Nr. 0101/0167:1264) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu keisti žemės sklypo naudojimo būdą iš bendro naudojimo teritorijų į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, numatant statinius, ne aukštesnius kaip 10 metrų, ir virš jų iškeltus įrenginius, ne aukštesnius kaip 2 metrai, ir padalyti sklypą.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktorius

Povilas Poderskis
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. lapkričio 15 d.

įsakymu Nr. 30-2828

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Smalinės k. (kadastro Nr. 0101/0167:1264), Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 1,3500 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo iniciatoriai: Irena Zinkevič.

5. Planavimo pagrindas: fizinio asmens prašymas.

6. Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. 560 patvirtinto teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 8 (kadastro Nr. 0101/0167:1264) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu keisti žemės sklypo naudojimo būdą iš bendro naudojimo teritorijų į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, numatant statinius, ne aukštesnius kaip 10 metrų, ir virš jų iškeltus įrenginius, ne aukštesnius kaip 2 metrai, ir padalyti sklypą.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

8. Papildomi reglamentai: automobilių stovėjimo vietų, viešųjų erdvių išdėstymas.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

14. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

18. Kiti reikalavimai: informuoti planuojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojus ir naudotojus apie planavimą, surinkti trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr. lt.

Suderinta: Vilniaus miesto savivaldybės

Miesto vyriausiasis architektas,

Miesto plėtros departamento direktorius Mindaugas Pakalnis

Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto rytinės teritorijos vyr. specialistė

V. Gavorskienė, 211 2519