2017-11-16 priimtas sprendimas inicijuoti apie 9,6 ha teritorijos prie Galvės ir J. Tiškevičiaus gatvių detaliojo plano rengimą

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS PRIE GALVĖS IR J. TIŠKEVIČIAUS GATVIŲ DETALŲJĮ PLANĄ

2017 m. lapkričio 16 d. Nr. 30-2864

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis:

1. L e i d ž i u inicijuoti apie 9,6 (devynių ir šešių dešimtųjų) ha teritorijos prie Galvės ir J. Tiškevičiaus gatvių detaliojo plano rengimą (schema pridedama).

2. N u s t a t a u, kad

2.1. detaliojo plano rengimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų tinklą, servitutus, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, patikslinti sodininkų bendrijos „Vokė-3“ teritorijos ribas, išbraukiant sklypus (kadastro Nr. Nr. 0101/0163:4, Nr. 0101/0163:5, Nr. 0101/0163:6, Nr. 0101/0163:7, Nr. 0101/0163:10, Nr. 0101/0163:11, ir Nr. 0101/0163:88), keičiant juose žemės naudojimo paskirtį ir būdą, prijungiant prie jų iki gatvės raudonųjų linijų įsiterpusią valstybinę žemę;

2.2. už šio įsakymo viešinimą yra atsakingas Miesto plėtros departamentas.

3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

4. L a i k a u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. A30-57 „Dėl teritorijos prie Galvės ir J. Tiškevičiaus gatvių detaliojo plano rengimo organizavimo“.

Administracijos direktorius

Povilas Poderskis
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. lapkričio 16 d.

įsakymu Nr. 30-2864

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: teritorija prie Galvės ir J. Tiškevičiaus g. Panerių seniūnijoje, Vilniuje.

2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 9,6 ha.

3. Planavimo organizatorius:Vilniaus m. savivaldybės administracija Konstitucijos pr. 3 Vilnius

4. Rengėjas SĮ „Vilniaus planas“

5. Planavimo pagrindas: Planavimo iniciatorių E Tumilevičiaus, Circle K Lietuva UAB, AB „Telia Lietuva“, Sodininkų bendrijos „Vokė-3“ 2017-09-18 prašymas Nr. A50-29797/17.

6. Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų tinklą, servitutus, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, patikslinti sodo bendrijos „Vokė-3 teritorijos ribas, išbraukiant iš jos sklypus (kadastro Nr. 0101/0163:4, Nr. 0101/0163:5, Nr. 0101/0163:6 Nr. 0101/0163:7, Nr. 0101/0163:10, Nr. 0101/0163:11, ir Nr. 0101/0163:88), keičiant juose žemės naudojimo paskirtį ir būdą, prijungiant prie jų iki gatvės raudonųjų linijų įsiterpusią valstybinę žemę“.

7. Papildomi planavimo uždaviniai:

8. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: neprivalomas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo keitimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai 13. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

14. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, naudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta: Miesto vyriausias architektas

Miesto plėtros departamento direktorius Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas

Rimantas Mockus, tel. 211 2641

schem` žiūrėti čia